Ambit Media, a.s.


Vnitřní lékařství

Vnitřní lékařství je tiskovým orgánem České internistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je vydáván nepřetržitě od roku 1955. Časopis vychází jako měsíčník, tedy 12krát do roka a podle potřeby jsou v běžném ročníku vydávána jeho suplementa, která jsou obsahově zaměřena k určitému tématu. Tematicky je časopis zaměřen široce na oblast interní medicíny se zvláštní pozorností ke kardiologii, diabetologii a poruchám metabolizmu. V časopise jsou uveřejňovány původní práce, přehledné referáty a kazuistiky, dále zprávy z odborných akcí, recenze novinek české a slovenské odborné literatury a aktuality z dění v ČIS a SIS.

V plném znění jsou uveřejňovány doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu odborných společností z oblasti interní medicíny a jsou zde také zveřejňována abstrakta příspěvků z významnějších odborných akcí (např. výroční sjezd ČIS, diabetologické sympozium, kongres o ateroskleróze aj.). Předplatitelé získávají po registraci zdarma přístup k příspěvkům z běžného ročníku, které jsou v elektronické podobě umístěny na www.vnitrnilekarstvi.cz. Archivní ročníky jsou na těchto stránkách přístupny všem zájemcům.

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS A ČESKÉ SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP

www.csnn.eu

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat

Gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis České gastroenterologické a hepatologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

Tento odborný nadnárodní časopis je určen gastroenterologům, hepatologům, internistům a specialistům dalších oborů medicíny. Optimálním způsobem informuje specialisty a zainteresované praktické lékaře.

Distribuce probíhá formou předplatného - na rozdíl od účelových tiskovin. Pro členy české a slovenské gastroenterologické společnosti je předplatné součástí členského příspěvku a časopis budou dostávat automaticky.

Časopis je veden prestižní redakční radou, má vysoký kredit díky recenzovaným textům.

Zobrazit časopis | Aktuální číslo | Registrovat