Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Gastroenterologie a hepatologie?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

I) Obecné informace

 • Gastroenterologie a hepatologie (Gastroenterology and Hepatology) je oficiální recenzovaný časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti vydávaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Je publikován 6× ročně.

 • Časopis přijímá k publikaci původní a přehledové práce, kazuistiky a doporučení. Dále publikuje komentáře k článkům z jiného časopisu, komentáře k vybraným mezinárodním časopisům, pozorování, názory, diskuze k zajímavým tématům, biografie významných osobností, osobní zprávy, kvízy, lékové profily, zprávy z akcí, recenze knih, dopisy redakci a další oznámení. Nově se v časopisu objevují i články z jiných oborů přesahující tematikou do gastroenterologie a/nebo hepatologie.

 • Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Podmíněně lze publikovat poznatky, které byly publikovány v nerecenzované formě anebo formou abstrakt.

 • Přijímány jsou články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu MS Word a RTF.

 • Články zasílejte prostřednictvím on-line redakčního systému dostupného na adrese http://redakce.ambitmedia.cz/gh.

 • Materiály převzaté z jiných pramenů a publikací mohou být publikovány jen s písemným souhlasem vlastníka autorských práv (nejčastěji nakladatelství, které publikaci vydalo).

 • Každý rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita (autor však může navrhnout tři oponenty své práce). Pro přijetí manuskriptu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek, nebo rozhoduje výkonná redakční rada.

 • Autoři před konečným tiskem obdrží z nakladatelství článek v pdf souboru ke korektuře chyb podle ČSN 88 0410. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem pro každé číslo.

 • Autoři jsou povinni poslat na adresu vedoucího redaktora vlastnoručně podepsaný souhlas s autorstvím. Každý spoluautor rovněž musí podepsat formulář o střetu zájmů.

 • Příprava rukopisu vychází z příslušných ČSN a z doporučeného postupu ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).

II) Příprava příspěvku

Články musí být vytvořeny v textových editorech programů Microsoft Word nebo OpenOffice, alternativně lze zvolit jiný editor a uložit soubor ve formátu RTF.

1. Název příspěvku / Title

Stručný a výstižný název práce v českém, nebo slovenském, jazyce a anglický překlad názvu. Pokud je primárním jazykem angličtina, připravte český, nebo slovenský, překlad názvu práce. Podobně postupujte i v případě souhrnu.

2. Souhrn (abstrakt) / Summary

Souhrn je vyžadován pouze u původní práce, přehledu a kazuistiky, a to o rozsahu 180–300 slov. Přípravě souhrnu věnujte obzvlášť velkou pozornost. Vzhledem ke snaze dostat časopis do databáze PubMed je souhrn Vašeho článku stěžejní a často rozhoduje o tom, zda si čtenář přečte článek celý.

Souhrn musí být v rozsahu 180–300 slov a rozčleněn na tyto části:

a) Východiska,
b) Materiál a metody nebo Soubor pacientů a metody, u přehledových článků Cíl, u kazuistiky Pozorování nebo Případ,
c) Výsledky (pouze u původní práce),
d) Závěr (není nutné u přehledové práce).

Anglický souhrn (Summary) musí korespondovat s výše uvedeným rozsahem a vnitřním členěním, tj. musí být rozdělen na:

a) Backgrounds,
b) Materials and Methods nebo Patients and Methods, nebo Purpose (u přehledových článků), Case nebo Observation (u kazuistik),
c) Results,
d) Conclusion (není nutné u přehledové práce).

V nezbytném případě a na požádání je redakce schopna zajistit překlad názvu a souhrnu do angličtiny.

3. Klíčová slova / Key words

Minimálně musí být zadána 3 a maximálně 8 klíčových slov. Minimálně 3 klíčová slova, která nejlépe vystihují problematiku a obsah Vaše příspěvku, je nutné vybrat z databáze klíčových slov Medical Subject Headings (MeSH), http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html, a jejich českého překladu MeSH-CZ, http://www.medvik.cz/medvik/search_titles.do?source=mesh. Doporučujeme Vám, abyste česká klíčová slova vybírali až poté, co budete mít určena anglická klíčová slova (key words). Přestože je žádoucí, aby všechna klíčová slova pocházela z databáze MeSH, ne vždy to je možné. Proto dalších až 5 klíčových slov si můžete zvolit sami. Vždy však v databázi MeSH ověřte, že Vámi zvolené klíčové slovo, zejména to v angličtině, nemá v databázi MeSH jiný význam, než pro který jste si ho zvolili!

4. Podporující agentury a sponzoři / Contributors and Supporting Agencies

Uveďte případné poděkování grantovým agenturám, sponzorům, nadacím nebo soukromým společnostem, podporujících Vaši práci. Jako příklad uvádíme formulaci: „Práce byla realizována za podpory Interní grantové agentury MZ ČR (IGA MZ ČR) pod grantovým číslem NS/10357-3.“ V angličtině: „This study was supported by the following research programme of the Internal Grant Agency, Ministry of Health of the Czech Republic: NS/10357-3.“

5. Vlastní text rukopisu / Manuscript

Uspořádaný a výstižný text rukopisu pište v jednoduchém řádkování.

Text by měl být zpracován pomocí běžného textového editoru ve formátech .doc či .rtf, doporučené písmo: Times New Roman, 12 bodů. Text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru, např. „Tučné“, „Kurzíva“ apod. V žádném případě nepoužívejte pro formátovaní dokumentu mezerník a neukončujte každý řádek Enterem. Při psaní nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod.; ačkoli tyto znaky mohou vypadat v některých fontech podobně, při jejich převodu do fontu jiného tyto podobnosti zanikají.

Maximální rozsah pro kazuistiky je omezen na 5 stran (s možností 5 různých příloh nad rámec textu, např. obrázky, tabulky), ostatní rukopisy na 3 strany (s použitím pouze 1 fotografie či tabulky). Původní a přehledové práce nemají rozsah rukopisu omezen, rukopis původní práce musí být opět členěn na: a) Východiska nebo Úvod, b) Materiál a metody nebo Soubor pacientů a metody, c) Výsledky, d) Diskuze, e) Závěr. V části b) musí být zmíněn informovaný souhlas a/nebo schválení etickou komisí. V případě práce s laboratorními zvířaty musí být navíc uvedeno, že projekt splňoval normy pro práci s laboratorními zvířaty a byl schválen příslušnou komisí pro práci s laboratorními zvířaty. Rukopis přehledové práce a kazuistiky nemusí mít závazné vnitřní členění, doporučujeme ho však uvést Úvodem a dále rozčlenit do logických kapitol.

Text musí obsahovat odkazy na případné grafy, obrázky, fotografie či tabulky, a to v následující podobě: (graf 1), (obr. 1), (tab. 1). V textu rukopisu uvádějte citace jednotně, a to arabskými číslicemi v hranaté závorce [ ], seřazené v návazném pořadí. Nestandardní zkratky vysvětlete již při prvním po užití. Při psaní textu neukončujte každý jeho řádek enterem, nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod.

6. Poděkování / Acknowledgements

Uveďte případné poděkování spolupracovníkům, kteří nejsou mezi spoluautory příspěvku.

7. Literatura / References

Citovány by měly být pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací. Úprava bibliografických referencí vychází z normy ISO 690 a přizpůsobuje se formátu citací v databázi MEDLINE/PubMed. Citace seřaďte ve vzestupném číselném pořadí, které se musí shodovat s pořadím citace v textu. V citaci uvádějte všechny autory při počtu do tří. Při větším počtu autorů vypište první tři a následně použijte zkratku: „et al“. Na konci citace označte stránky. Práce v tisku a/ nebo odeslané k publikaci mohou být zahrnuty do seznamu citací.

Formát citací – příklady:

Originální a přehledové práce:

Zitterbart K, Kadlecová J, Zavřelová I et al. Pilotní studie exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu: možný podíl p53-homologního proteinu s potenciálním prognostickým významem v tumorigenezi embryonálních nádorů CNS. Klin Onkol 2006; 19(4): 228–233.

Kapitoly z knih:

Adam Z, Tomíška M, Vorlíček J. Další primárně kožní lymfomy. In: Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. 1. vyd. Praha: Grada 2001: 303–310.

Internetové odkazy:

Taylor SC, David JN. Acne and Rosacea: a closer look at skin of color. [online]. Available from: http: //www.medscape.org/viewarticle/770773.

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Jejich přehled nabízí databáze BMČ Národní lékařské knihovny. Zároveň redakční rada žádá autory, aby také citovali články uveřejněné v časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Citovanost prací z GH je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu.

8. Obrázky, grafy, tabulky, schémata / Figures, graphs, tables, schemes

Obrazové přílohy číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 600 dpi, a to v min. šířce 1 500 pixelů.

Tabulky je třeba vytvořit pomocí MS Word či MS Excel.

Grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (MS Excel), vč. zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA a další) zasílejte v běžných vektorových formátech (např. .emf, .wmf, .svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word!

Popisy obrázků, grafů, tabulek, schémat a fotografií musí být uvedeny jak v českém/slovenském, tak anglickém jazyce. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.

III) Vkládání příspěvku do OJS

Na webové stránce časopisu www.csgh.info najdete záložku OJS. Kliknutím na tento odkaz budete odkázáni na stránky redakčního systému Open Journal System.

Pokud se v tomto systému nacházíte poprvé, klikněte na horní liště na pole Registrace (http://redakce.ambitmedia.cz/index.php/gh/login). Systém Vás dále navede, zvolíte si uživatelské jméno a heslo a vyplníte další požadované informace. Pokud jste již v systému zaregistrovaní, zvolte na horní liště pole Přihlášení. Po přihlášení do systému můžete vkládat texty a sledovat jejich další postup (zda a kdy byl text odeslán na recenzi, vyjádření recenzenta a šéfredaktora apod.). Zaregistrujte se, prosím, nejen jako autor, ale také jako recenzent, můžete se tak podílet na recenzích pro časopis.

Vložení příspěvku do redakčního systému je snadné a probíhá v 5 krocích, kterými Vás systém sám provede. Před vložením příspěvku mějte připraveny všechny požadované podklady podle pokynů pro autory a níže uvedených instrukcí. Pro vracení se zpět v jednotlivých krocích nepoužívejte tlačítko Zpět v prohlížeči, ale klikněte na název předchozího kroku v seznamu 5 kroků pod nadpisem v aplikaci.

Před vložením příspěvku do redakčního systému rozdělte svůj příspěvek do dvou souborů: první, který bud obsahovat: název práce, autory, souhrn, klíčová slova, podporující agentury (viz body 1 až 5 v části "Příprava příspěvku"); druhý, který bude obsahovat opět název a dále vlastní text příspěvku, poděkování a literaturu (viz body 6 až 7 v části "Příprava příspěvku")! Pojmenování obou souborů je na vašem uvážení.

Po přihlášení se otevře stránka s názvem Uživatel, odkud je možné kliknout na link [Nový příspěvek].

Příspěvek je také možné vložit po kliknutí na link Autor po levé straně, který odkazuje na stránku určenou pro přehled aktivních příspěvků.

Níže na této straně je v části Můj účet možné upravit si svůj profil, změnit si své heslo nebo se odhlásit.

Vložení příspěvku se skládá z 5 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT INFORMACE O PŘÍSPĚVKU, 4. NAHRÁT PŘÍLOHY, 5. POTVRZENÍ.

Krok 1. Zahájení příspěvku

Zvolte hlavní jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím 5 prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.

Krok 2. Nahrání příspěvku

V tomto kroku nahrajte do systému soubor, který obsahuje pouze název a vlastní text Vašeho příspěvku, tj. který neobsahuje jména autora, spoluautorů a jejich pracovišť, souhrn (abstrakt) ani klíčová slova. K vložení těchto údajů budete systémem vyzváni později. Jména autorů zde nesmí být uvedena proto, aby byla zajištěna anonymnost následného recenzního řízení. Doporučujeme také ve „Vlastnostech“ postupovaného dokumentu vymazat jméno tvůrce dokumentu. Přílohy k manuskriptu (např. obrázky, tabulky a další) bude možné do systému uložit v příštích krocích.

Na této stránce klikněte na Procházet (nebo Vybrat soubor), čímž otevřete okno sloužící pro nalezení souboru s příspěvkem na harddisku Vašeho počítače. Najděte soubor, který chcete odeslat a označte ho. V okně pro výběr souboru klikněte na Otevřít, tím dojde k umístění jména souboru na tuto stránku. Na této stránce klikněte na Nahrát, tím se soubor z Vašeho počítače nahraje do časopisu a bude přejmenován v souladu s pravidly časopisu. Jakmile byl příspěvek nahrán, klikněte na Uložit a pokračovat dole na této stránce.

Krok 3. Vložení informací o příspěvku

Vyplňte informace o autorovi. Po vyplnění prvního autora je možné přidat další autory kliknutím na tlačítko Přidat spoluautora. Určete, který z autorů bude tzv. hlavním kontaktem, tj. korespondenčním autorem.

Vyplňte pole Střet zájmů. PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ STŘET ZÁJMŮ automaticky generují větu „V souvislosti s předmětem práce nemám střet zájmu.“ Pokud tomu tak není, vyplňte, prosím, o jaký střet zájmů se jedná (Prohlašuji, že v souvislosti s výše uvedeným příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, mám střet zájmů s níže vypsanými společnostmi (za dvojtečku uveďte jejich názvy):_______________________________

Až poté se do systému samostatně vkládají: stručný a výstižný název práce, souhrn o rozsahu 180–300 slov a klíčová slova. Po změně jazyka formuláře na English je požadováno také anglické znění názvu práce (Title), abstraktu a klíčových slov (Key words). Postup viz výše.

Krok 4. Nahrání příloh

V tomto kroku můžete stejným postupem jako při nahrávání textu článku vložit tabulky (ve formátech doc, xls), grafy (nejlépe xls nebo jiný editovatelný formát), obrázky (jpg ve vysokém rozlišení), schémata (v editovatelném formátu).

Krok 5. Potvrzení příspěvku

Klikněte na Dokončit příspěvek. Autor, kterého jste ve 3. kroku označili jako tzv. hlavní kontakt, obdrží emailem oznámení o vložení příspěvku a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.

V tomto kroku je také možné přidat komentář pro editora.

IV) Závěrem

V případě jakýchkoli dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: marketa.zbrankova@ambitmedia.cz, případně na telefonu +420 533 337 310. Těšíme se na spolupráci.

Adresa vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
milan.lukas@email.cz

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 3. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.
 4. Potvrzuji, že anglický překlad klíčových slov byl čerpán z databáze Medical Subject Headings (MESH) http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
 5. Autoři souhlasí s uveřejněním svého jména a e-mailového kontaktu v publikovaném textu.
 6. Prohlášední autorů k etickým pravidlům a střetu zájmu
  Autoři deklarují, že:
  • text článku odpovídá etickým standardům
  • byla dodržena anonymita pacientů
  • v souvislosti s předmětem článku nemají finanční, poradenské ani jiné komerční zájmy
  • článek není podpořen grantem ani nevznikl za podpory žádné společnosti
  (pokud ne, uveďte podrobnosti ke střetu zájmu do pole "Střet zájmů" při zadávání podrobností o autorovi)
 

Prohlášení o soukromí

Autor souhlasí s uveřejněním svého jména a e-mailového kontaktu v publikovaném textu.