Kvalita života pacientů s idiopatickými střevními záněty v České republice: multicentrická studie

Dana Ďuricová, Martina Pfeiferová, Martin Bortlík, Barbora Pipek, Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Karel Dušek, Milan Lukáš

Abstrakt


Úvod: Sledování kvality života a dalších funkčních parametrů u nemocných s idiopatickými střevními záněty (IBD) je v současnosti nezbytnou součástí hodnocení stavu nemocných a efektu podávané léčby. Cílem práce bylo posoudit adherenci pacientů s IBD k medikamentózní léčbě, zhodnotit zaměstnanost a práceschopnost nemocných a zjistit kvalitu života a informovanost pacientů o jejich onemocnění.

Metodika: Nemocní byli náhodně osloveni svým gastroenterologem nebo zdravotní sestrou, organizátory výroční pacientské konference, případně získali informaci o studii na webových stránkách pacientské organizace (Pacienti IBD). Byli požádáni o vyplnění dotazníku sestaveného ze 47 otázek rozdělených do 5 kategorií. Většina pacientů vyplnila tištěnou formu dotazníku, část souboru využila možnosti elektronického vyplnění.

Výsledky: Šetření se zúčastnilo 1228 pacientů ze všech krajů České republiky, dvě třetiny měly CN, zbytek UC nebo neklasifikovatelnou formu IBD. Většina pacientů byla v době šetření ve stadiu remise. Třetina pacientů (34,4 %) uváděla občasnou nonadherenci, ve většině případů (76 %) se jednalo o neúmyslné porušení terapeutického režimu (zapomnětlivost). Vyšší míru adherence k léčbě vykazovali pacienti starší a ti se zájmem o novinky v léčbě IBD. Střevní zánět rovněž negativně ovlivňoval práceschopnost a kvalitu života nemocných.

Závěr: Crohnova choroba a ulcerózní kolitida mají negativní vliv na kvalitu života pacientů a jejich práceschopnost. Třetina pacientů nedodržuje režim předepsaný ošetřujícím lékařem.


Klíčová slova


idiopatické střevní záněty, kvalita života, zaměstnanost, invalidita

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.