Telemedicína a idiopatické střevní záněty – výsledky pilotního projektu IBD Asistent

Karin Malíčková, Veronika Pešinová, Martin Bortlík, Dana Ďuricová, Naděžda Machková, Veronika Hrubá, Martin Lukáš, Katarína Mitrová, Martin Vašátko, Marta Kostrejová, Martin Kolář, Milan Lukáš

Abstrakt


Východiska Telemedicínské systémy umožňují sledování  zdravotního stavu pacienta a následně včasné a individualizované léčebné zásahy. 

Soubor pacientů a metody Randomizovaná kontrolovaná studie k ozřejmění možností telemedicíny u českých pacientů s IBD a srovnání kvality distanční péče a vývoje onemocnění s nemocnými sledovanými standardním způsobem. N = 131  IBD pacientů v remisi po dobu nejméně 12 měsíců. Randomizace skupiny sledované pomocí telemonitoringu (IBDA) a skupiny kontrolní, sledované standardním způsobem v ambulanci lékaře (CTRL). 

Výsledky  Průměrný počet ambulantních návštěv y byl v IBDA skupině signifikantně nižší než v CTRL skupině (průměr i medián počtu v IBDA skupině 0, v CTRL skupině 4,2 resp. 4 návštěvy, p <0,0001). Hodnoty indexů aktivity nemoci  HBI/pMayo se signifikantně nelišily na začátku (p = 0,636 a p = 0,853) ani na konci studie (p = 0,517 a p = 0,890).Meziročně se nezměnily ani hodnoty zánětlivých markerů CRP (p = 0,496 pro IBDA  a 0,327 pro CTRL) a FC (0,921 pro IBDA a 0,397 pro CTRL skupinu). Nebyl pozorován signifikantní rozdíl ve výskytu interkurentních infekcí (0,93 versus 0,81 případů infekce/pacient/rok, p=0,87) nebo potřebě hospitalizace. Telemedicínský přístup vedl k redukci průměrných přímých ročních nákladů na sledování pacienta přibližně o 25%. 

Závěr  Výsledky  první české studie využívající telemedicínský přístup u pacientů s IBD svědčí pro efektivitu a bezpečnost telemedicíny, která vede k redukci počtu ambulantních návštěv a k úspoře finančních nákladů  zachování nejvyšších standardů léčebné péče.


Klíčová slova


Idiopatické střevní záněty, telemedicína, kalprotektin.

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.