NOVÉ POZNATKY O PATOGENEZI FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU A KONCEPTY CÍLENÉ LÉČBY

Ján Deván, Kateřina Musilová, Andrea Janíková, Marek Mráz

Abstrakt


Molekulární podstata folikulárního lymfomu (FL) byla částečně poodhalena již poměrně dávno zjištěním, že téměř ve všech případech je v maligních B-lymfocytech přítomna translokace genu BCL2 do oblasti kódující těžký řetězec imunoglobulinů. Tato aberace vede k ektopické a konstitutivní expresi antiapoptotického BCL2 v B-lymfocytech. Samotná však zřejmě není pro vznik onemocnění postačující, což naznačují jak výsledky získané na myším modelu, tak i častý výskyt translokace BCL2 v B-lymfocytech zdravých jedinců. Předpokládalo se, že musí existovat další aberace, jejichž výskyt je spojen se vznikem FL. K jejich odhalení přispěl nedávno rozvoj metod masivního paralelního sekvenování (NGS - sekvenování nové generace), díky kterému bylo popsáno množství genetických aberací, které provází vznik a progresi této malignity. Skutečnost, že některé z nich se vyskytují již v raných stádiích FL a jsou sdílené většinou pacientů, zásadně koriguje předešlou představu o vzniku tohoto onemocnění. Folikulární lymfom navíc u nezanedbatelné části pacientů podléhá histologické transformaci do agresivnějšího onemocnění, což s sebou nese další specifické aberace. V tomto přehledovém článku shrnujeme nejnovější poznatky o molekulárních drahách zapojených v biologii FL a jejich význam v kontextu přirozeného vývoje B-lymfocytů. Pochopení molekulární patogeneze FL je základem pro vývoj nových cílených léčiv, stratifikaci pacientů a možná i volbu léčby pro skupiny pacientů dle specifických aberací.


Klíčová slova


folikulární lymfom, mutace, aberace, apoptóza, epigenetické regulátory, microRNA

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.