Sekvence docetaxel – kabazitaxel – enzalutamid ve srovnání se sekvencí docetaxel – enzalutamid u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Jiří Bartoš

Abstrakt


Cíl: Cílem prezentované práce je retrospektivní zhodnocení všech pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) léčených sekvencí docetaxel – kabazitaxel – enzalutamid a sekvencí docetaxel – enzalutamid.  

Pacienti a metody: Jedenáct pacientů bylo léčeno sekvencí docetaxel – kabazitaxel – enzalutamid, 24 pacientů bylo léčeno sekvencí docetaxel – enzalutamid. Dávkování bylo standardní (docetaxel 75 mg/m2, kabazitaxel 25 mg/m2, enzalutamid 160 mg/den). Celkové přežití (OS) jsme definovali jako dobu od zahájení terapie docetaxelem do data úmrtí nebo k datu poslední kontroly u přeživších pacientů (cenzorovaná data). Analýza celkového přežití byla vypočtena pomocí Kaplan-Meierové analýzy. Srovnání léčebných výsledků obou ramen jsme analyzovali pomocí log-rank testu.

Výsledky: Medián OS u pacientů léčených sekvencí docetaxel – kabazitaxel – enzalutamid činil 28.8 měsíce, medián OS u pacientů léčených sekvencí docetaxel – kabazitaxel činil 28.4 měsíce. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v OS mezi oběma rameny (HR 0.678, 95% CI 0.264 – 1.744, p = 0.418).

Závěr: neprokázali jsme statisticky významný rozdíl v OS mezi oběma hodnocenými rameny.


Klíčová slova


Karcinom prostaty, metastázy, docetaxel, kabazitaxel, enzalutamid

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.