Analýza mikroRNA u epiteliálního karcinomu vaječníku

Lucia Sommerová, Helena Ďuríková, MUDr. Ján Podhorec, Roman Hrstka

Abstrakt


Východiska:

Karcinom vaječníku je nádorové onemocnění s vysokou mortalitou, které bývá diagnostikované v pozdních stádiích, což potvrzuje nutnost identifikace nových neinvazivních biomarkerů umožňujících detekci onemocnění v raném stádiu. Jednou z potenciálních možností se ukazují být mikroRNA (miRNA). MikroRNA jsou malé nekódující molekuly RNA regulující genovou expresi a podílející se na mnohých buněčných procesech včetně karcinogeneze.

Soubor pacientů a metody:

Celková RNA byla izolována ze sér 9 žen s diagnostikovaným karcinomem vaječníku, které byly léčeny na Masarykově onkologickém ústavu. Jako kontrolní vzorky sloužily séra 6 žen bez prokazatelného onkologického onemocnění. Získaná RNA byla pomocí reversní transkriptázy přepsána do cDNA, která byla podrobena preamplifikaci. Exprese miRNA byla stanovena pomocí TaqMan MikroRNA testů. Ke statistické analýze byl použit neparametrický Mann-Whitney U test.

Výsledky:

Hladiny mikroRNA miR-30a-5p a miR-26b byly identifikovány jako statisticky významně zvýšené v séru pacientek s karcinomem vaječníku. Další miRNA vykazující zřetelně zvýšenou hladinu byly miR-628-5p, 520c-3p, miR-486 a let-7b. Naopak miR-596 vykazovala výrazně sníženou hladinu v séru pacientek s karcinomem vaječníku.

Závěr:

Byla prokázána signifikantně odlišná exprese nejméně dvou miRNA (miR-30a-5p a miR-26b) v sérech pacientek s karcinomem vaječníku v porovnání se séry odebraných od zdravých žen. Tyto miRNA by mohly být v budoucnu využity jako účinný diagnostický nástroj k detekci přítomnosti karcinomu vaječníku právě v rámci odběru takzvaných tekutých biopsií.


Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.