Molekulární patogeneze testikulárních germinálních nádorů

Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Karolina Škvárová Kramarzová, Karolina Škvárová Kramarzová, Martina Slámová, Martina Slámová, Tomáš Büchler, Tomáš Büchler, Ludmila Boublíková, Ludmila Boublíková

Abstrakt


Testikulární germinální nádory (TGN) jsou nejčastější solidní malignitou mladých mužů, se zvyšující se incidencí v posledních desetiletích. V jejich etiologii se uplatňuje kombinace faktorů vnějšího prostředí i genetických predispozic z oblastí několika genomových lokusů, postihujících jak testikulární germinální buňky, tak buňky stromální a jejich interakce v rámci daného mikroprostředí. Patogeneze TGN začíná již v prenatálním období zablokováním vývoje primordiálních germinálních buněk, a pokračuje postnatálně přes in situ nádorovou lézi k invazivnímu tumoru s charakteristickou amplifikací krátkého raménka chromozómu 12. Kromě genů lokalizovaných zde se v patogenezi TGN uplatňují další molekulární mechanismy jako aktivace dráhy KIT/KITL, aberace v genech účastnících se oprav poškozené DNA a regulujících diferenciaci, proliferaci a přežívání buněk.

     I přes poměrně dobrou prognózu a relativně známou etiopatogenezi těchto nádorů se u nich neuplatňuje žádná biologická léčba ani žádné molekulárně-genetické prediktivní či prognostické faktory. Současné vysokokapacitní technologie jako sekvenování nové generace na exomové i transkriptomové úrovni by měly doplnit chybějící informace o genetických predispozicích vzniku TGN a dalších faktorech zodpovědných za jejich klinický průběh a odpověď na léčbu. V tomto přehledu jsou shrnuty hlavní dosud známé molekulární charakteristiky TGN a pravděpodobné mechanismy účastnící se při jejich vzniku a progresi. 


Klíčová slova


testikulární germinální nádory, signální dráhy, molekulární aberace, prediktivní faktory, prognostické faktory

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.