Katétrové infekcie krvného prúdu – vieme o nich všetko?

Andrea Antoňáková Nemčíková, Eva Bednárovská

Abstrakt


Infekcie krvného prúdu súvisiace s centrálnym venóznym katétrom (Catheter-related bloodstream infections, CRBSI) patria k život ohrozujúcim komplikáciám. Sú spojené so zvýšenou morbiditou, mortalitou pacientov, ako aj zvýšeným nákladmi na zdravotnú starostlivosť. Onkologickí pacienti predstavujú obzvlášť rizikovú skupinu a to najmä pre imunodeficientný stav podmienený samotným ochorením ako aj onkologickou liečbou. Hoci incidencia infekcií spojených s centrálnym venóznym katétrom za posledných 10 rokov výrazne klesla, ich mortalita ostáva stále vysoká na úrovni 12-25%. Kým incidencia CRBSI sa v populácii pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Európe pohybuje okolo 3.0 epizód/1000 katétrových dní (ICU IQR: 0,5-4,1), u onkologických pacientov je udávaná incidencia 1,1 – 7,5 epizódy na 1000 katétrových dní. Jedným z problémom pri hodnotení incidencie týchto infekcií ostáva nejednotnosť jednotlivých definícií ako aj zamieňanie pojmov určených pre klinický výskum s pojmami používanými v „dohľade nad infekciami“.

Cieľ: Tento prehľadový článok okrem spomínaných definícií jednotlivých typov katétrových infekcií, patogenézy či rizikových faktorov sumarizuje epidemiologické údaje a poznatky z oblasti prevencie, diagnostiky a liečby za posledných 10 rokov. V roku 2011 vydala CDC s spolupráci s HICPAC Odporučenia pre prevenciu intravaskulárnych katétrových infekcií zamerané na správne zavádzanie a starostlivosť o vaskulárne katétre. Pomocou uvedených postupov za posledných 10 rokov podarilo znížiť incidenčnú denzitu katétrových infekcii až o viac ako 50%. Nakoľko centrálne venózne katétre patria k bežnej súčasti onkologickej liečby, s problematikou katétrových infekcií by preto mal byť oboznámený každý onkológ a dodržiavanie uvedených stratégií spolu s dohľadom nad incidenciou CRBSI by malo patriť k štandardom v starostlivosti o onkologického pacienta.


Klíčová slova


centrálne venózne katétre, katétrové infekcie, rakovina, epidemiológia, etiológia, smernice, prevencia a kontrola, liečba

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.