Možnosti snížení radikality operací v axile a značení axilárních lymfatických uzlin v rámci terapie karcinomu prsu

Lukáš Dostálek

Abstrakt


Východiska

Disekce axily je součástí operační terapie karcinomu prsu a představuje z hlediska dlouhodobých negativních dopadů rizikovou operaci. V současnosti jsou diskutovány možnosti omezení radikality výkonů v této oblasti jak (1) při nálezu nádorové infiltrace spádových lymfatických uzlin v rámci klinického stagingu  tak (2) při záchytu uzlinové metastázy v   sentinelové uzlině u pacientek, u kterých byly axilární uzliny v rámci klinického vyšetření negativní. Na důležitosti nabývají rovněž metody značení uzlin podezřelých z nádorového postižení, které jsou zachyceny v rámci předoperačního klinického stagingu.

Cíl

V tomto souhrnném článku jsou analyzovány studie, které se zabývají možnostmi omezení radikality výkonů v axile. Jsou analyzovány výsledky tří skupin prací. (1) Studie zabývající se nahrazením disekce axily radioterapií při nálezu infiltrace sentinelové uzliny v situaci, kdy klinický staging infiltraci nezachytil; (2) studie zabývající se možnostmi užití biopsie sentinelové uzliny u pacientek s postiženými axilárními uzlinami, kterým byla podána neoadjuvantní chemoterapie a (3) studie zabývající se značením axilárních uzlin podezřelých z nádorové infiltrace (v rámci klinického stagingu) tak, aby mohly být po podání neoadjuvantní chemoterapie nalezeny a exstirpovány

Závěr

V uvedených  studiích bylo prokázáno, že je možné i při průkazu nádorového  postižení sentinelové uzliny (v případě negativity klinického stagingu) u vybraných pacientek upustit od provedení  disekce axily. Dále bylo prokázáno, že přestože je provedení biopsie sentinelové uzliny u pacientek s infiltrovanými uzlinami, kterým byla podána neoadjuvantní chemoterapie, zatíženo vysokou falešnou negativitou, je možné při vhodném předoperačním značení falešnou negativitu detekce infiltrovaných uzlin snížit. Při implementaci těchto metod by proto bylo možné exaktněji definovat skupinu pacientek, u kterých došlo ke kompletní patologické remisi v axile po neoadjuvantní terapii.


Possibilities of reducing the radicality of the operations in axilla and preoperative axillary lymph node marking in the patients with breast cancer

Abstract

Background

Axillary dissection is an integral part of the surgical staging of the breast cancer. This operation can be source of major long term complications e.g. lymphedema. Reducing the radicality of the operations in axilla is the subject of many clinical trials especially in the case of metastatic infiltration of axillary lymph nodes that is found either by clinical staging or by sentinel lymph node biopsy (when the clinical staging was negative). In choosing between the specific treatment regimens plays key role exact clinical (mainly ultrasonographic) staging and marking of the lymph nodes that were by this staging detected.

Purpose

There were analysed three groups of clinical trials: (1) trials analysing the possibility of replacing the axillary dissection by radiotherapy in the case of tumorous infiltration of sentinel lymph node, when the clinical staging was negative; (2) trials studying the possibility of omitting axillary dissection (in the patients with positive clinical axillary staging) and replacing it with sentinel lymph node biopsy after neoadjuvant chemotherapy and (3) studies describing possibilities of marking of the lymph nodes in axilla, that were found suspicious from infiltration in the time of clinical staging.


Results

In mentioned studies there is a clear evidence of oncological safety in avoiding axillary dissection in patients, who have infiltrated axillary sentinel lymph nodes and had negative clinical staging. Despite high false negativity of using sentinel lymph node biopsy in patients with positive clinical staging after neoadjuvant chemotherapy there is a possibility of reducing this false negativity by using of lymph node marking. By implementing of these methods it would be also possible to define exactly the group of patients, in whom occured complete pathological remission after neoadjuvant chemotherapy.Klíčová slova


karcinom prsu, axila, uzliny

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.