Mutace isocitrátdehydrogenasy jsou lepší prognostický marker než methylace promotoru O-6-metylguanin-DNA-methyltransferasy u glioblastomů: retrospektivní molekulárně genetická studie gliomů z jednoho centra.

Magdalena Houdova Megova, Jiri Drabek, Zachary Dwight, Radek Trojanec, Vladimira Koudelakova, Jana Vrbkova, Ondrej Kalita, Sona Mlcochova, Miroslava Rabčanova, Marian Hajduch

Abstrakt


Východiska:

Mutace isocitrátdehydrogenasy 1 a 2 (IDH1/2) jsou slibným prognostickým biomarkerem gliálních nádorů. Cílem naší studie bylo ověřit prognostický efekt IDH1/2 mutací na skupině pacientů s gliálními nádory z České republiky při použití jednoduché a spolehlivé IDH genotypizace.

Materiál a metody:

U 145 pacientů s gliálními nádory bylo provedeno vyšetření tří nejčastějších IDH mutací: IDH1 R132H, IDH1 R132C a IDH2 R172K pomocí kompetitivní PCR amplifikace amplikonů s odlišnou teplotou tání (Competitive Amplification of Differentially Melting Amplicons - CADMA PCR). Dále byla stanovena methylace promotoru MGMT, počet kopií genů EGFR, p53, RB1, MDM2, CDKN2A a chromozomálních regionů 1p, 19q a 10p. Výsledky byly korelovány s klinickými charakteristikami pacientů.

Výsledky:

IDH mutace byly pozitivně asociovány s MGMT methylací (OR=3,08, 95% CI=1,387, 7.282, P=0,007), 1p/19q kodelecí (OR=8,85, 95%CI=2,367, 42,786, P=0,002) a negativně asociovány s EGFR amplifikací (OR=0,12, 95%CI=0,019, 0.,437, P=0,006) a ztrátou 10p (OR=0,09, 95%CI=0,005,0.436, P=0,019). Celkové přežívání ve skupině IDH-mutovaných glioblastomů bylo 25 měsíců, zatímco u IDH-wildtype glioblastomů pouze 9 měsíců (P=0,035) a současně se přežívání pacientů s methylovaným vs. nemethylovaným promotorem MGMT významně nelišilo (P=0,166).

Závěr:

Navzdory tomu, že IDH1/2 mutace jsou úzce asociovány s MGMT methylací u pacientů s gliálními nádory, ve skupině glioblastomů se IDH1/2 mutace jeví jako silnější prognostický marker než MGMT methylace a měly by být biomarkerem první volby pro určení prognózy gliálního nádoru, zvláště při použití genotypizační metody CADMA PCR.


Klíčová slova


isocitrátdehydrogenasa, PCR, gliom, glioblastom

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.