Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku

Jan Chrastina, Markéta Hermanová, Radim Jančálek, Věra Feitova, Dušan Hrabovský, Zdeněk Novák

Abstrakt


Východiska : Vzhledem k závažné prognóze neléčeného mozkového lymfomu je pro nemocného rozhodující včasná histologická verifikace. Cílem sdělení je rozbor výtěžnosti stereobiopsie u nemocných s mozkovým lymfomem především s ohledem na předoperační podávání kortikoidů.

Soubor pacientů a metody: V souboru 162 stereotaktických biopsií (108 rámových, 54 bezrámových) pro suspektní tumor mozku byli vyhledáni nemocní s verifikovaným mozkovým lymfomem. Dále byly přehodnoceny nekonkluzivní biopsie k vyloučení nezachyceného mozkového lymfomu. 

Výsledky:  V souboru rámových biopsií byl mozkový lymfom prokázán u 9 nemocných (8,3%) a ve skupině biopsií bezrámových byla diagnóza mozkového lymfomu stanovena u 4 nemocných (7,4%). Podávání kortikoidů nebylo před biopsií přerušeno u 10 nemocných (včetně nemocného s kortikoterapií pro plicní chorobu) a u 6 z nich došlo v průběhu kortikoterapie k regresi velikosti léze. U dalšího nemocného bylo při kortikoterapii pozorováno přechodné vymizení léze s recidivou po jejím přerušení. U dvou nemocných nebyla kortikoterapie před biopsií nasazena.

Výsledek stereobiopsie byl nekonkluzivní u 8 nemocných (4,9%). U tří z nich byl před biopsií zvažován i lymfom mozku, ovšem konečné diagnózy byly autoimunitní vaskulitida, stav po opakovaných embolizacích z trombozovaných plicních žil při plicní malformaci a zánětlivé postižení. 

Závěr: I když při kortikoterapii dochází k regresi mozkového lymfomu, tato léčba nevylučuje provedení diagnosticky validní stereotaktické biopsie.

 

 


Klíčová slova


mozkový lymfom, rámová stereotaxe, bezrámová navigace, stereotaktická biopsie, kortikosteroidy

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.