KOGNITÍVNE DEFICITY ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV S HEMATOLOGICKÝMI MALIGNITAMI

Marína Mikulajová, Veronika Boleková, Katarína Surová

Abstrakt


Východiská:  Kognitívne deficity sú jedným z najčastejších nepriaznivých dôsledkov liečby chemoterapiou. Závery klinických štúdií poukazujú na tzv. syndróm chemo brain, ktorého symptómy sa manifestujú najmä v oblasti exekutívnych funkcií, rýchlosti spracovania informácií, pamäti, pozornosti či motorického tempa. Empirická evidencia tohto závažného dôsledku chemoterapie však v súčasnosti nie je jednoznačná. Metódy: Výskumu sa zúčastnilo 26 onkologických pacientov s hematologickými malignitami, ktorí absolvovali liečbu chemoterapiou. Kognitívny výkon bol meraný prostredníctvom dvoch skríningových kognitívnych testov – Mini-Mental State Examination (MMSE) a Montrealský kognitívny test (MoCA). Výsledky:  Kognitívny deficit sme prostredníctvom MMSE zistili u 34,6% pacientov. Avšak na základe výsledkov v teste MoCA sme identifikovali miernu alebo stredne ťažkú kognitívnu poruchu až u 80,7% pacientov. Najvyššiu chybovosť sme zistili v úlohách zameraných na pamäť, pozornosť, priestorovú orientáciu, exekutívne funkcie a abstrakciu. Kognitívny deficit progreduje s vekom, ale nie s dĺžkou terapie. Záver: Deficity v kognitívnych funkciách sa po absolvovaní chemoterapie vyskytujú u nezanedbateľného množstva pacientov, avšak  ich diagnostika  závisí od citlivosti zvoleného nástroja merania. Skríningové škály poskytujú prvú informáciu o kognitívnom fungovaní pacienta a môžu indikovať potrebu ďalšieho neuropsychologického vyšetrenia. Včasná diagnostika znížených kognitívnych funkcií je predpokladom efektívnej psychologickej intervencie, ktorá napomáha pacientom rýchlejšie sa vyrovnať s nežiaducimi následkami liečby chemoterapiou. 


Klíčová slova


chemoterapia - kognitívna dysfunkcia – chemomozog - kognitívny screening - neuropsychologické testy - psychológia

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.