Zařazení režimu gemcitabin + nab-paklitaxel do druhé linie léčby pokročilého karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti.

Michal Vočka, Luboš Petruželka

Abstrakt


Východiska: Karcinom slinivky břišní představuje čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí na nádorová onemocnění celosvětově. Při porovnání s ostatními solidními nádory jsou léčebné výsledky ve všech stadiích onemocnění nejhorší. 

Soubor pacientů a metody: Do hodnocení bylo zařazeno 19 pacientů léčených ve druhé linii paliativní terapie kombinací gemcitabin + nab-paklitaxel pro lokálně pokročilý nebo metastazující karcinom slinivky břišní v období mezi říjnem 2014 a prosincem 2016 na Onkologické klinice 1. LF UK VFN.  Všichni nemocní absolvovali kombinovanou chemoterapii gemcitabin (1000mg/m2) + nab-paklitaxel (125mg/m2) týdně s týdenní pauzou po 3 aplikacích. Byl hodnocen protinádorový účinek (počet objektivních léčebných odpovědí, doba do progrese onemocnění a celkové přežití) a výskyt nežádoucích účinků.

Výsledky: Kontroly onemocnění bylo dosaženo dle RECIST kritérií bylo dosaženo u 9 pacientů (56,3 %, u 2 pacientů došlo parciální regresi). Bylo dosaženo mediánu času do progrese 5,5 měsíce a medián celkového přežití dosáhl 10,1 měsíce.

Závěr: U pacientů ve velmi dobrém výkonnostním stavu (0-1) s pokročilým karcinomem pankreatu může užití režimu gemcitabin + nab-paklitaxel ve druhé linii paliativní terapie vést k prodloužení času do progrese a celkového přežívání při zachování dobré kvality života nemocných.


Klíčová slova


karcinom pankreatu; gemcitabin; nab-paklitaxel; účinnost; toxicita

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.