Testování variantu androgenového receptoru AR-V7 pro výběr pacientů s kastračně refrakterním metastazujícím karcinomem prostaty k léčbě novými hormonálními léky

Tomáš Büchler, Vladimír Bobek, Katarína Kološtová

Abstrakt


U nemocných s metastatickým kastračně refrakterním karcinomem prostaty (mCRPC) existuje několik možností systémové léčby, zahrnující zejména enzalutamid a abirateron, souhrnně nazývané androgen-receptor targeting agents (ARTA), taxany docetaxel a cabazitaxel a radioizotopové léčivo 223-radium dichlorid.

U části nemocných s mCRCP dochází během syntézy androgenového receptoru (AR) k alternativnímu sestřihu mRNA se vznikem zkrácené formy AR bez vazebné domény pro androgeny. Na takovou formu AR se nemůže androgen navázat a receptor může aktivovat signální dráhy i bez svého ligandu.

V několika pracích z poslední doby se ukázalo, že přítomnost sestřihového variantu androgenového receptoru AR-V7 na úrovni proteinu a mRNA je faktorem zhoršujícím celkovou prognózu mCRCP je spojena s refrakteritou na ARTA. Protože přítomnost AR-V7 neovlivňuje účinnost další skupiny léků využívaných u mCRCP, zejména taxanů, uvažuje se o využití AR-V7 jako prediktivního markeru pro individualizaci léčby mCRCP. K detekci AR-V7 jsou používány dva typy testů pracující s cirkulujícími nádorovými buňkami – na základě mRNA a na základě detekce abnormálního proteinu.

Procento CTC AR-V7+ pacientů v populaci mužů dosud neléčených ARTA je dle dostupných studií relativně nízké na začátku léčby, ale u pacientů předléčených ARTA se prevalence AR-V7 zvyšuje a dosahuje 19-34%. Vzhledem k vyšší očekávané prevalenci by v této populaci pravděpodobně bylo testování na AR-V7 ekonomicky přínosné. Procento AR-V7+ pozitivních pacientů odpovídajících na léčbu ARTA ve 2. linii po progresi na jiném léky ze skupiny ARTA se zdá být velmi nízké, jen 4,8%. Jednou z indikací testování AR-V7 by proto mohla být situace, kdy se u nemocného předléčeného jedním typem ARTA zvažuje léčba jiným lékem z této skupiny. Jak testy na úrovni proteinu, tak testy na úrovni mRNA prochází v současnosti klinickou validací v prospektivních studiích, jejichž výsledky se očekávají v nejbližším roce.


Klíčová slova


rakovina prostaty; abirateron; enzalutamid; alternativní sestřih; léková rezistence

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.