PACIENTKA S TRIPLE NEGATIVNÍM METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU LÉČENÁ ANTIANGIOGENNÍ CHEMOBIOTERAPIÍ S OBDOBÍM BEZ PROGRESE V DÉLCE PŘES 36 MĚSÍCŮ – KAZUISTIKA A PŘEHLED LITERATURY

MUDr. Marek Sochor, MUDr. Pavel Chlebus, PhD

Abstrakt


Karcinom prsu je s incidencí 120/100 000 žen suverénně nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen. Přes stále vzrůstající incidenci si mortalita udržuje stabilní hodnotu, na čemž se podílí vliv screeningu záchytem časných stádií, adjuvantní léčba a pokroky v cílené terapii. V současnosti vnímáme karcinom prsu jako soubor fenotypicky zcela odlišných podjednotek, podmíněných genetickými a epigenetickými vlivy. Jednotlivé z 5 základních podskupin (luminální A, B, bazaloidní, HER-2 pozitivní, claudin-low) se liší významně svoji prognózou a léčebnými možnostmi. Podskupina bazaloidních nádorů bez pozitivity hormonálních receptorů (HR) a HER-2 antigenu (triple negativní, TNBC) je prognosticky a léčebně velice nepříznivá skupina. Vyloučeny jsou možnosti hormonální a anti-HER terapie a efekt chemoterapie je omezený a krátce trvající. Výzkum se u této podskupiny nádorů prsu v posledních letech zaměřil na ovlivnění angiogenezy a opravných systémů DNA poškození. Léčebné ovlivnění angiogenezy vychází z konceptu jejího podílu na rozvoji a udržení nádorového procesu. Nejdéle používanou a z hlediska studií a klinické praxe prozkoumanou léčbou je působení na hlavní dráhu angiogenezy, na VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) cestu. V posledních několika letech se diskutuje skutečný efekt u metastatického karcinomu prsu (MBC). Prvotní příznivé výsledky pilotních klinických studií na výrazné prodloužení období bez progrese (PFS), přináší zklamání, protože se nepřenesly do prodloužení celkového přežití (OS). Následující kazuistika prezentuje pacientku s metastatickým TNBC s kombinovanou chemobioterapií capecitabin + bevacizumab. V další části sdělení je diskuze nad možnými příčinami rozporuplných výsledků antiangiogenní terapie u karcinomu prsu, nové směry výzkumu a současné znalosti o možnostech predikce jejího účinku.

Klíčová slova


Karcinom prsu, bevacizumab, antiangiogenní terapie, prognostické faktory

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.