Trastuzumab v neoadjuvantní léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu: 5-leté zkušenosti z onkologické kliniky VFN a 1. LF UK

Zuzana Bielčiková, Luboš Petruželka, Renata Chloupková

Abstrakt


Úvod: Trastuzumab (H) je v ČR léčebným standardem HER2-dependentního (HER2+) karcinomu prsu (BC) od roku 2009. Neoadjuvantní aplikace H pomáhá zvýšit počet patologických kompletních remisí (pCR) a má tak vliv na prognózu nemocných.

Cíle práce: Cílem naší práce bylo zhodnocení efektu neoadjuvantní terapie (NAT) s H u pacientek s HER2+ BC a korelace léčebného výsledku s přežíváním (OS) nemocných. pCR jsme definovali jako absenci invazivního karcinomu v tkáni prsní žlázy (ypT0) při možné přítomnosti reziduální nemoci ve formě neinvazivního karcinomu (ypTis) a absenci nádorových buněk v axilárních lymfatických uzlinách (ypN0). Počet pCR jsme korelovali s hormonální dependencí nádoru, srovnali jsme počet dosažených pCR u nemocných s hormonálně pozitivním (ER+) a hormonálně negativním (ER-) onemocněním.

Výsledky: Do hodnocení bylo zavzato 148 žen s HER2+ BC, predominantně ve stádiu II, 50,7% z nich bylo v době diagnózy premenopauzálních, 45,9% mělo ER- onemocnění. Většina pacientek byla léčena sekvenčně antracyklinem a poté taxanem a H. pCR byla zaznamenána u 50 % nemocných (74/148), ER+ nádory regredovaly častěji do stádia ypTis (24/35), ER- nádory do stádia ypT0ypN0 (26/39). 1leté přežívání (1y OS) nemocných, které dosáhly pCR bylo signifikantně lepší ve srovnání se skupinou pacientek, které na NAT nezareagovaly pCR (100,0 vs. 95,3 %, p=0.009), medián OS nebyl u pacientek s pCR dosažen.

Závěr: Pacientky, které dosáhly pCR měly lepší prognózu ve srovnání se ženami, u kterých pCR nebylo dosaženo. 

 


Klíčová slova


neoadjuvantní terapie, Herceptin, časný karcinom prsu, patologická kompletní remise, prognosa

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.