Současné postavení checkpoint inhibitorů v léčbě nádorů jícnu a žaludku - přehled studií

David Vrána

Abstrakt


Abstrakt: 

Úvod: Nádory žaludku a jícnu představují i přes současné pokroky v onkologické léčbě onemocnění se špatnou prognózou. Jedinou potencionálně kurativní léčbu představuje stále chirurgická resekce doplněná neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapií/chemoradioterapií. U generalizovaného onemocnění, na rozdíl od jiných nádorů, cílená terapie bohužel dosud nepřinesla větší posun s výjimkou trastuzumabu a ramucirumabu, jejichž účinnost však je relativně omezená. Imunoterapie přestavuje rychle se rozvíjející léčebnou modalitu, která se dostala do standardních léčebných postupů u řady malignit. V našem přehledovém článku shrnujeme dosavadní klinické studie s checkpoint inhibitory u nádorů žaludku a jícnu,  dosud publikované výsledky a perspektivy probíhajících studií. 

Výsledky a diskuze: Karcinomy žaludku a jícnu  patří mezi malignity s největší mutační náloží což   již od počátku přitahovalo zájem o imunoterapii u těchto typů nádorů. Prvotní studie fáze 1 (Keynote 012, Javelin, Keynote 028) upozornily na efektivitu a přijatelnou toxicitu checkpoint inhibitorů u nádorů žaludku a jícnu. Následovaly studie fáze 2 (Keynote 059, CheckMate 032, JapicCTI-No.142422), které ukázaly odpověď nádoru v 10-30% případů a potvrdily prediktivní roli exprese PD-L1. Probíhající studie fáze 3 (CheckMate 648, Keynote 181, Keynote 590, CheckMate 577)by měly definitivně  potvrdit efektivitu checkpoint inibitorů a jejich postavení v paliativních i adjuvantních režimech. 

Závěr: Checkpoint inhibitory představují perspektivní léčebnou modalitu u nádorů žaludku a jícnu.


Klíčová slova


Nádory žaludku, nádory jícnu, imunoterapie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.