Detekcia mutácií v géne FLT3 u pacientov východoslovenského regiónu.

Katarína Dubayová, Zuzana Kožlejová, Judita Vašková, Gladys Čakanová, Mária Kiktavá, Tomáš Guman, Ján Sabo, Anton Karabinos

Abstrakt


Východisko: Práca poukazuje na význam monitoringu mutácií v géne FLT3 aplikáciou jednoduchej metódy molekulovej genetiky. Pacienti a metódy: Súbor tvorilo 141 pacientov vo veku od 19 do 81 rokov s primárnou akútnou myeloblastovou leukémiou (AML) a 8 pacientov s prechodom myelodysplastického syndrómu (MDS)  do AML. Metódou PCR bola analyzovaná DNA zo vzorky periférnej krvi a/alebo kostnej drene. Dôkaz internej tandemovej mutácie FLT3 génu (FLT3-ITD) je založený na amplifikácii exónov 14 a 15. Bodová mutácia v  tyrozín kinázovej doméne FLT3 génu (FLT3-TKD) bola  detegovaná  restrikčnou analýzou PCR produktu exónu 20. Fragmenty boli separované elektroforeticky. PCR produkty pozitívnych vzoriek boli analyzované aj na mikročipe (Bioanalyzer 2100). Výsledky: Interná tandémová duplikácia FLT3-ITD bola potvrdená u 19% pacientov a bodová mutácia FLT3-TKD u 8%. Dvaja pacienti (1%) mali obidve mutácie. Najväčšiu skupinu FLT3+ tvorili pacienti bez iných chromozómových aberácií (59%) a pacienti s translokáciou t(15; 17)/PML-RARA (15%).  Úmrtnosť pacientov v skupine FLT3+ bola 33%  oproti 10% v skupine FLT3-. V rámci FLT3+ skupiny bolo percento úmrtnosti takmer rovnaké u FLT3-ITD aj FLT3-TKD,  paradoxne  77 ročná pacientka s dvojitou mutáciou FLT3-ITD/TKD bola v remisii.  Ôsmich pacientov s prechodom MDS do AML sme posudzovali samostatne. U troch pacientov bola pri prechode do AML potvrdená FLT3 pozitivita, z toho u dvoch FLT3-ITD a u jedného FLT3-TKD. Iné génové aberácie z vyšetrovaného panelu u nich  potvrdené neboli. Prežívanie týchto pacientov s FLT3+ bolo dlhšie ako  u FLT3- pacientov. Výsledky dôkazu mutácií v géne FLT3 u pacientov východoslovenského regiónu korelujú s publikovanými výsledkami iných databáz. Záver: Aplikovaná  PCR metóda je spoľahlivá, relatívne rýchla a finančne nenáročná, čo umožňuje rutinný monitoring mutácií v géne FLT3. Verifikácia FLT3 pozitivity na mikročipe je elegantnou náhradou analýzy na kapilárnej elektroforéze. 

 


Klíčová slova


akútna myeloblastová leukémia, DNA, PCR, mutácia, FLT3-ITD, FLT3-TKD

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.