Výskyt a antibiotická rezistence enterobakterií izolovaných z klinického materiálu od pacientů s akutní leukémií

Simona Zatloukalová, Ondřej Holý, Jana Petrželová, Patrik Mlynárčik, Jana Vlčková, Magdaléna Röderová, Dagmar Horáková, Helena Kollárová

Abstrakt


Souhrn

Východiska: Akutní leukémie je heterogenní skupina maligních onemocnění hematopoézy, rozděluje se na dva základní typy, a to akutní myeloidní leukémie (AML) a akutní lymfoidní leukémie (ALL). Pacienti s těmito onemocněními patří mezi těžce imunosuprimované a je u nich velké riziko vzniku závažných infekcí. Cílem studie bylo sledování výskytu enterobakterií – původců těchto infekcí – u pacientů s akutními leukémiemi hospitalizovanými na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci a zjištění jejich antibiotické rezistence.

Materiál a metodika: Do studie bylo zapojeno 49 pacientů s AL, z toho 37 s AML (16 žen a 21 mužů) a 12 s ALL (šest žen a šest mužů); průměrný věk pacientů byl 50,5 let. V průběhu 12 měsíců (od září 2015 do srpna 2016) bylo od těchto pacientů získáno 146 vzorků klinického materiálu, které byly podrobeny základnímu mikrobiologickému vyšetření. Bakteriální kmeny byly identifikovány pomocí MALDI-TOF MS, následně proběhla typizace kmenů. Citlivost na antibiotika byla stanovena pomocí mikrodiluční metody.

Výsledky: Celkově bylo od  pacientů s AL získáno 292 vzorků, které byly dále podrobeny selekci na základě několika kritérií, aby bylo zamezeno zahrnutí identických kmenů získaných od téhož pacienta. Výsledkem byl výběr 146 klinických vzorků z 9 typů klinických materiálů (47x výtěr z krku, 40x stolice, 33x moč, 11x hemokultura, 5x výtěr z dutiny ústní, 4x perianální stěr, 3x stěr z rány, 2x sputum, 1x punktát). Nejvíce prevalentní enterobakterií byla Escherichia coli (42x), dále zástupci Klebsiella spp. (46x), a to K. pneumoniae (34x) a K. oxytoca (12x), a Enterobacter cloacae (19x). Mnohé izoláty vykazovaly rezistenci na testovaná antibiotika.

Závěr: Pacienti s hematoonkologickými onemocněními jsou kolonizováni rezistentními enterobakteriemi, což pro ně představuje potenciální nebezpečí vzniku závažných infekcí. Obecně je výskyt těchto rezistentních zástupců z čeledi Enterobacteriacae v dnešní době závažným problémem se zvyšujícím se výskytem. Tato fakta a vysoká imunosuprese jsou faktory, které hematoonkologické pacienty řadí do zvlášť ohrožené skupiny, v níž je aktivní surveillance naprosto klíčová. 


Klíčová slova


akutní leukémie, Enterobacteriacae, bakteriální léková rezistence, infekce spojené se zdravotní péčí

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.