Súčasné trendy prežívania pacientov s nádorom testis – Národná populačná štúdia

Dalibor Ondrus, Martina Ondrusova, Martin Suchansky

Abstrakt


Úvod: Prežívanie pacientov s germinatívnymi nádormi testis je lepšie ako u iných malígnych ochorení, avšak doteraz nebolo v Slovenskej republike (SR) exaktne analyzované. Táto štúdia, založená na analýze epidemiologických dát, prezentuje vývoj časových trendov 5-ročného prežívania pacientov s testikulárnymi nádormi. Pacienti & Metódy: Prežívanie pacientov s nádormi testis diagnostikovanými v rokoch 1993-2007 (rozdelenými do troch periód 1993-1997, 1998-2002 a 2003-2007) sa hodnotilo v rámci celonárodnej retroprospektívnej štúdie. Štandardizované 5-ročné prežívanie sa analyzovalo pomocou všeobecne akceptovanej metodológie. Pacienti boli tiež rozdelení do dvoch skupín podľa histologického typu nádoru (seminómy versus neseminómy) a na dve skupiny podľa veku v čase diagnózy nádoru (<40 rokov versus ≥ 40 rokov). Demografické charakteristiky pacientov so všetkými typmi germinatívnych nádorov testis (okrem spermatocytárneho seminómu) sa podrobili deskriptívnej analýze. Údaje sa analyzovali pomocou programového vybavenia Microsoft Excel 2013, STATISTICA 12, Joinpoint Regression Program, Version 4.3.1.0. Výsledky: Celkové 5-ročné prežívanie všetkých pacientov s testikulárnym nádorom (n = 2,748) diagnostikovaným v rokoch 1993-2007 v SR bolo 92.21%. Títo pacienti boli rozdelení do troch skupín podľa 5-ročných periód. Pacienti v perióde rokov 1993-1997 (n=810) dosiahli 5-ročné prežívanie v 91.23%, v perióde rokov 1998-2002 (n=916) v 92.14% a v perióde rokov 2003-2007 (n=1,022) v 93.05%. V jednotlivých 5-ročných periódach sa nezaznamenali štatisticky významné rozdiely v celkovom prežívaní pacientov. Štatisticky významné rozdiely v 5-ročnom prežívaní sa zaznamenali medzi histologickými typmi nádorov (seminóm versus neseminóm).  Vo všetkých periódach rokov sa zaznamenal štatisticky významný rozdiel v 5-ročnom prežívaní podľa veku v čase diagnózy nádoru (<40 rokov versus ≥ 40 rokov) v prospech mladších pacientov. Záver: Mierne zlepšovanie prežívania pacientov s testikulárnym nádorom v SR  pravdepodobne spôsobuje progres v diagnostických a liečebných postupoch, vrátane multidisciplinárnej starostlivosti a koncentrácia pacientov do špecializovaných centier. Dlhodobé sledovanie prežívajúcich pacientov môže ovplyvniť rozsah neskorých vedľajších účinkov liečby a detegovať sekundárne malignity.


Klíčová slova


nádor testis – seminóm – neseminomatózny nádor – vek v čase diagnózy – prežívanie

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.