Léčba metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák

Abstrakt


Východiska: Zhoubné nádory ledvin představují přibližně 1-3 % všech malignit. Česká republika celosvětově dosahuje prvenství v incidenci zhoubných nádoru ledvin. V léčbě metastatického renálního karcinomu (mRCC) došlo v poslední době k významnému rozšíření léčebných možností. Cíl: Cílem přehledového článku je pohled na aktuální léčebné možnosti mRCC. V první linii léčby mRCC dominuje podání sunitinibu nebo pazopanibu. K výrazné změně dochází v léčbě druhé a vyšší linie, kde se uplatňují nové léky jako kabozantinib či možnosti imunoterapie zastoupené nivolumabem. Optimální sekvence léčby mRCC je otázkou aktuální diskuze. Dále probíhá mnoho klinických studií, které hodnotí kombinovanou terapii, jiné práce se věnují hledání využitelného prediktivního biomarkeru. Závěr: Léčba mRCC aktuálně prochází významnými změnami na podkladě výsledků proběhlých klinických studií. Táto skutečnost se postupně promítá do změny léčebných standardů tohoto onemocnění

Klíčová slova


karcinom ledviny, cílená terapie, imunoterapie, metastázy, biomarkery

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.