Výsledky léčby krizotinibem v léčbě nemalobuněčného ALK pozitivního karcinomu plic v České republice

Miloš Pešek, Jana Skřičková, Vítězslav Kolek, Monika Šatánková Šatánková, Leona Koubková, Jaromí Roubec, Renata Chloupková, Markéta Černovská, Martin Svatoň, Andrea Benejová, Juraj Kultan, Michal Hrnčiarik, Helena Čoupková, Marek Konečný, Milada Zemanová

Abstrakt


Úvod: Nemocní s pokročilými ALK (anaplastic lymphoma kinase) pozitivními nemalobuněčnými karcinomy (NSCLC) plic mohou významně profitovat z léčby ALK inhibitorem 1. generace – krizotinibem. Referujeme o výsledcích této léčby podle údajů zadaných v registru TULUNG, které poskytla jednotlivá pneumoonkologická centra v České republice.

Soubor pacientů a metody: Analyzovali jsme soubor nemocných s NSCLC z pneumoonkologických center zapojených v registru Tulung, u kterých byla prokázána metodou FISH ALK translokace a měly plný záznam v registru z let 2011-2017. Tomuto požadavku odpovídalo celkem 60 pacientů.

Výsledky: Medián věku nemocných činil 58 let. V souboru převažovali muži (53%), adenokarcinomy (90%), kuřáci s exkuřáky (61,7%) a pacienti se stavem výkonnosti (PS) 0 (65%). V době zahájení léčby krizotinibem převažovalo onemocnění stádia IV (88,3%), u ostatních nemocných pak stadia 3A resp. 3B. Vzhledem k úhradovým podmínkám převládala indikace ve 2. linii léčby (u 71,7% nemocných). Nežádoucí příhody se vyskytly u 20,0 % léčených pacientů, nežádoucí účinky grade 3 a vyšší u 11,7 % nemocných. Kompletní remise, parciální remise, stabilizace onemocnění a progrese nemocných byly dosaženy u 6,7%, 25%, 21,7% a 25% nemocných. Medián doby do progrese (PFS) činil 5,8 měsíce, celkové přežití nemocných (OS) bylo 12,6 měsíce. Celková doba přežití nemocných od zahájení léčby 1. linie byla 27,9 měsíce. Významně delší časy do progrese i celkové přežití se prokázaly u nekuřáků a bývalých kuřáků, v porovnání s kuřáky (PFS 9,7 měsíce vs. 5,8 měsíce vs. 3,8 měsíce, p = 0,029; OS 26,8 vs. 15,3 vs. 7,0 měsíce, p = 0,015).

Závěr: Cílená léčba krizotinibem u nemocných s pokročilými ALK pozitivními NSCLC  je dobře snášena a přináší prokazatelný benefit. Zatímco mezinárodní doporučení odborných společností doporučují tuto léčbu podávat již v 1. linii, v České republice je ještě stále hrazena ve 2. a vyšších liniích, třebaže je dle výsledku klinických studií účinnější i méně toxická než obvyklá chemoterapie.


Klíčová slova


translokace genu ALK; krizotinib; cílená léčba; tyrozinkinázé inhibitory

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.