Rozvoj rezistentní GVHD u pacientky léčené nivolumabem pro relaps Hodgkinova lymfomu po alogenní nepříbuzenské transplantaci – kazuistika.

Kateřina Steinerová, Pavel Jindra, Daniel Lysák, Michal Karas

Abstrakt


Východiska: Alogenní transplantace krvetvorných buněk je jednou z léčebných možností u nemocných s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem. V případě relapsu onemocnění po transplantaci jsou další možnosti léčby limitované. Jednou z možností dosažení remise je podání PD-1 inhibitoru nivolumabu. Léčba nivolumabem je však provázena zvýšeným rizikem rozvoje fatální akutní reakce štěpu proti hostiteli (GVHD). Případ: Článek popisuje rozvoj rezistentní GVHD u pacientky po alogenní nepříbuzenské transplantaci léčené pro relaps Hodgkinova lymfomu nivolumabem. Závěr: naše kazuistika ve shodě s literaturou prokazuje výbornou efektivitu podání PD-1 inhibitorů, ale také nutnou obezřetnost při podání u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk.


Klíčová slova


Hodgkinův lymfom, PD-1 inhibitor, nivolumab, GVHD, transplantace

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.