Identifikace významu exprese MT-3 pro buňky neuroblastomu.

Tomáš Eckschlager, Aleš Vícha, Pavla Jenčová, Miguel Angel Merlos Rodrigo, Simona Dostálová, Hana Buchtelová, Vladislav Strniska, Petr Michalek, Zbyněk Heger, Vojtěch Adam

Abstrakt


Rezistence nádorových buněk k cytostatikům je způsobena řadou mechanismů, které se často kombinují. Bylo popsáno, že vysoká koncentrace thiolových skupin v cytoplazmě váže platinové alkylační deriváty a chemorezistence je způsobena přenosem platiny z cytostatika na MT, které je inaktivují. Protože jsme v našich předchozích studiích prokázali zvýšení hladin MT v rezistentních neuroblastomových /NB/ liniích, ale ne v senzitivních liniích po inkubaci s platinovými cytostatiky zabývali jsme se významem MT-3 pro buňky NB.

Metoda: Buňky NB linie SiMa transfekované vektorem obsahujícím lidský MT-3 a GFP nebo pouze GFP (kontrola). Expresní microarray (Custom Array, Bothell, WA, USA), exprese MT-3 a nejvíce exprimovaných genů validována RT PCR. Citlivost k CDDP: MTT test, vyšetření klonogenicity, průkaz štěpení caspasy 3 blotem a volné kyslíkové radikály /ROS/ fluorescenční mikroskopií. Hladiny mRNA MT-3 ve 23 vzorcích vysoce rizikových NB, buňkách normální lidské kůry nadlediny byly vyšetřeny RT PCR..

Výsledky: Expresní microarray prokázala downregulaci 3 a overexpresi  19 genů u MT-3 transfekovaných NB buněk. Pomocí genové ontologie bylo zjištěno, že overexprimované geny  řídí onkogeny indukovanou senescenci (CDKN2B a ANAPC5), a zvýšeně exprimované byly i geny glutathion S-transferasy M3, caspasy 4 a DNAJB6 (chaperon neuronálních proteinů). Prokázali jsme sníženou senzitivitu MT-3 transfekovaných buněk k CDDP (24h IC50 7,48± 0,97 a 19,81± 1,2 µg/ml), vyšší počet kolonií po inkubaci s CDDP, snížené štěpení caspasy 3 po inkubaci s CDDP a nižší ROS po jejich indukci CDDP. Buňky vysoce rizikových NB exprimovaly MT-3 významně vice než nenádorové buňky nadledviny, ale nepodařilo se prokázat jednoznačný vztah k průběhu onemocnění.

Závěr: Prokázali jsme vztah mezi MT-3 a geny onkogeny indukované senescence a některými dalšími geny významnými pro osud buňky (glutathion S-transferasa M3, caspasa 4 a DNAJB6) a významný podíl MT-3 na rezistenci k CDDP. Vysoké hladiny MT-3 u vysoce rizikového NB by mohly být jednou z příčin častých recidiv u tohoto nádoru.

 


Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.