Močové mikroRNA jako potenciální biomarkery karcinomu močového měchýře

Jaroslav Juráček, Michal Staník, Barbora Peltanová, Soňa Adamcová, Jan Doležel, Michal Fedorko, Lenka Radová, Ondřej Slabý

Abstrakt


Východiska: V současnosti nejsou klinicky využitelné tumorové markery založené na analýze moči, které by byly dostatečně citlivé a specifické, aby nahradily cystoskopii v detekci karcinomu močového měchýře (KMM). Jednou z možností jsou močové mikroRNA představující novou skupinu biomarkerů pro časnou a neinvazivní diagnostiku urologických malignit. Soubor pacientů a metody: Do studie bylo zařazeno 155 pacientů s KMM a 83 zdravých kontrol. Expresní profily močových miRNA byly identifikovány za použití Affymetrix miRNA microarrays. Kandidátní miRNA byly dále validovány na nezávislé kohortě pacientů pomocí specifických TaqMan assays metodou qRT-PCR. Výsledky: Globální profilování genové exprese odhalilo panel miRNA, které byly významně rozdílně exprimovány u pacientů s KMM ve srovnání se zdravými kontrolami (P < 0,01). V rámci validační fáze byla u tří miRNA potvrzena významně vyšší koncentrace v moči pacientů s KMM v porovnání s kontrolními skupinami (P < 0.0001). U dvou z nich (P < 0.01) byl dále pozorován pokles hladiny ve vzorcích moči odebraných 3 měsíce po operaci ve srovnání s předoperativními vzorky. Závěr: Identifikovali jsme miRNA, jejichž hladina je významně zvýšena v moči pacientů s KMM. Naše data ukazují, že močové miRNA mohou sloužit jako senzitivní a specifické biomarkery pro časnou a neinvazivní detekci karcinomu močového měchýře.


Klíčová slova


močové mikroRNA; biomarkery; karcinom močového měchýře

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.