MikroRNA jako biomarkery odpovědi na léčbu sunitinibem u pacientů s metastatickým karcinomem ledvin: pilotní studie

Júlia Kováčová, Jaroslav Juráček, Alexandr Poprach, Tomáš Büchler, Jindřich Kopecký, Ondřej Fiala, Marek Svoboda, Martina Lojová, Ondřej Slabý

Abstrakt


Východiska: Karcinom ledviny (RCC – renal cell carcinoma) tvoří 2-3 % všech zhoubných nádorů. Léčba metastatické formy tohoto onemocnění se opírá zejména o tyrozinkinázové inhibitory (TKI). Pro efektivní indikaci TKI je nevyhnutná předpověď léčebné odpovědi pacientů. Cílem této práce proto bylo nezávislé ověření výsledků dosud publikovaných studií zabývajících se prediktivním potenciálem mikroRNA (miRNA). Materiál a metody: Zvolili jsme sedm nejvýznamnějších kandidátních miRNA a analyzovali jsme jejich expresi u 44 pacientů rozdělených do skupiny se špatnou a dobrou odpovědí na léčbu sunitinibem, rozdělených délky období do progrese. Vzorky nádorové tkáně jsme analyzovali metodou kvantitativní PCR za použití specifických sond TaqMan pro testované miRNA. Výsledky: Potvrdili jsme, 2 miRNA jsou odlišně exprimovány u pacientů odpovídajících a neodpovídajících na léčbu sunitinibem. Ostatní analyzované miRNA neměli prediktivní potenciál. Závěr: Z dosud studovaných miRNA se nám podařilo potvrdit prediktivní potenciál u dvou studovaných miRNA.

Klíčová slova: miRNA, ledvina, nádory, sunitinib


Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.