MikroRNA v predikci odpovědi na radioterapii u pacientů s nádory hlavy a krku: pilotní studie

Parwez Ahmad, Marek Slávik, Jiří Šána, Markéta Hermanová, Pavel Šlampa, Pavel Smilek, Tomáš Kazda, Ondřej Slabý

Abstrakt


Východiska: V léčbě ORL malignit hraje významnou roli radioterapie. Její účinek je často limitován radiorezistencí některých nádorů. Důležitou roli v procesech souvisejících s radiorezistencí  hrají  mikroRNA (miRNA), jejíchž hlavní funkcí je posttranskripční  regulace genové exprese. Cílem této práce je stanovit profil mikroRNA  umožňující predikovat odpověď na léčbu ionizujícím zářením u pacientů s nádory hlavy a krku. Materiál a metody: Do retrospektivní analýzy byli zařazeni pacienti se spinocelulárními karcinomy ORL oblasti léčení definitivní radioterapií (někteří v konkomitanci se systémovou léčbou). Pacienti byli rozděleni do dvou skupin dle délky trvání léčebné odpovědi: Krátká [n = 22; medián 5,1 měsíce (min 1,3, max 18,6)] vs. dlouhá [n = 21; 60,4 (46,8; 98,8)] doba do lokální recidivy / progrese onemocnění. Globální profilování exprese mikroRNA bylo provedeno pomocí čipové technologie společnosti Affymetrix (GeneChip miRNA 4.0 Array). Výsledky: Analýza globálních expresních profilů odhalila 24 mikroRNA, které byly asociovány s časem do lokální recidivy/ progrese onemocnění (LRC), všechny mikroRNA byly up-regulované u pacientů s krátkou LRC (p < 0,05), 12 miRNA bylo rozdílných mezi skupinami na hladině významnosti p <0.025 a 4 mikroRNA na hladině p <0.01. Závěr: Tkáňové mikroRNA se jeví jako možné biomarkery v predikci léčebné odpovědi na léčbu ionizujícím zářením u nádorů oblasti hlavy a krku.

 Klíčová slova: mikroRNA, radioterapie, nádory hlavy a krku


Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.