Klinické, histopatologické a zobrazovací charakteristiky non-hodgkinských lymfomů u pacientů s postižením mozku.

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., MUDr. Radek Tupý, Doc.MUDr.Ludmila Boudová,Ph.D., MUDr.Jan Mraček, MUDr.Pavel Jindra, Ph.D., Doc.MUDr.Jiří Ferda, Ph.D., MUDr.Marcela Hrabětová

Abstrakt


Východiska: Non-hodkinské lymfomy (NHL) mozku je možno pokládat za závažná postižení. Pro relativně vzácný výskyt jsme zpracovali naše zkušenosti. Soubor a metody: Retrospektivní analýza pacientů s ložiskovým postižením mozku NHL diagnostikovaným v období 2001 až 2011 v naší fakultní nemocnici. Výsledky: Analyzováno 27 pacientů, medián věku 61 (42-82) let. Primární difúzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) CNS byl zastižen u 22/27 (81%), u ostatních se jednalo o NHL se systémovým postižením. Medián pozitivity proliferačního markeru Ki byl 80%, počet NHL ložisek 1 ( 1 – 8 ), velikost  28 x 30 x 29 ( 11 x 16 x 20  –  85 x 76 x 65 ) mm. Zásadní vlastností NHL mozku při MR vyšetření byl nález ložiskového procesu s výrazným, převážně homogenním kontrastním sycením, restrikcí difúze a koleterálním edémem. U 13/27 (48%) pacientů byla provedena lumbální punkce a pouze u 2 byla zastižena přítomnost NHL v likvoru. Nejčastějšími symptomy byla paréza končetiny nebo hemiparéza (55%), bradypsychismus (22%), expresivní afázie (22%) a cefalea (18%). Jako primární léčba byla kortikoterapie indikována u 15% pacientů s mediánem celkového přežití 1 měsíc, aktinoterapie CNS u 37% s mediánem přežití 3 měsíce, chemoterapie u 48% pacientů s mediánem celkového přežití 10 ( 2 – 45 ) měsíců. Závěr: NHL mozku jsou relativně vzácné a prognosticky nepříznivé. Při MR a CT vyšetření v záchytu je nutno myslet na tuto etiologii a metodiky volit s cílem možnost lymfomu lépe ověřit. Musí být individuálně zvážena únosnost k intenzivní chemoterapii nebo radioterapii, přičemž navržená léčba by pak měla být zahájena obratem s potenciálem i dlouhodobějšího přežití.


Klíčová slova


lymfom; mozek; magnetická rezonance; neurochirurgie; chemoterapie; radioterapie;

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.