Nediferencovaný karcinóm pankreasu – kazuistika.

Barbora Kašperová, Silvia Jurišová, Ján Macúch, Miroslava Bumberová, Pavol Janega, Jozef Dolinský, Michal Mego

Abstrakt


ABSTRAKT

Úvod:  Nediferencovaný karcinóm pankreasu je zriedkavo sa vyskytujúci podtyp malígneho karcinómu pankreasu, v minulosti pre svoj morfologický vzhľad považovaný za sarkóm pankreasu. Vyznačuje sa agresívnejším správaním v porovnaní s duktálnym adenokarcinómom pankreasu.

Cieľ a metódy: Tento článok prezentuje kazuistiku pacientky liečenej na Národnom onkologickom ústave v Bratislave s diagnózou nediferencovaného karcinómu pankreasu s opisom klinických, rádiologických a histomorfologických charakteristík ochorenia ako aj diagnostický a liečebný postup. Podáva tiež stručný prehľad doteraz opisovaných údajov o tomto ochorení v literatúre.

Výsledky: Nediferencovaný karcinóm pankreasu u nami prezentovaného prípadu pacientky bol zachytený v lokálne pokročilom - inoperabilnom štádiu ochorenia. Aj napriek podávanej chemoterapeutickej liečbe:  gemcitabin, cisplatina v prvej línii a FOLFIRINOX v druhej línii, nedošlo k dosiahnutiu odpovede, naopak pozorujeme progredujúce ochorenie s postupným zhoršovaním klinického stavu. Celkové prežívanie bolo u pacientky 4,5 mesiaca od stanovenia diagnózy.

Záver: Jedinou adekvátnou liečbou tohto vysokomalígneho podtypu karcinómu pankreasu je pravdepodobne chirurgické odstránenie „en bloc“ resekciou, podmienené včasným záchytom ochorenia. Doposiaľ nie sú známe kuratívne možnosti liečby chemoterapiou a rádioterapiou. Z opisovaných prípadov v literatúre dominuje agresívne správanie, zlá prognóza a chemorefratkérnosť tohto podtypu karcinómu.


Klíčová slova


nediferencovaný karcinóm pankreasu, nepriaznivá prognóza, kazuistika

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.