Současné metody analýzy mikroRNA

Martin Bartošík, Ludmila Jiráková

Abstrakt


Východiska: mikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující molekuly RNA regulující genovou expresi vazbou na mRNA. Ovlivňují řadu fyziologických procesů, včetně buněčné proliferace, diferenciace, nebo apoptózy, a mají tak výrazný vliv na vývoj nádorových i jiných onemocnění. Představují proto slibnou skupinu nádorových biomarkerů, využitelných např. v časné diagnostice, v predikci odpovědi na léčbu, při záchytu relapsu, nebo při klasifikaci nádorů do molekulárních subtypů.

Cíl: Detekce miRNA vyžaduje různé sofistikované strategie zejména kvůli jejich krátké délce, značné sekvenční podobnosti mezi miRNA patřící do stejné rodiny, i pro jejich často velmi nízkou hladinu ve studovaném vzorku. V této práci jsou zmíněné standardně používané metody, např. RT-PCR, microarrays nebo sekvenování nové generace, a rovněž jsou porovnány různé komerčně dostupné sady pro detekci miRNA. Hlavní důraz je kladen na nově vyvíjené technologie a metody, které by mohli současnou analýzu zlevnit nebo urychlit. Představeny jsou např. alternativní amplifikační techniky (izotermální amplifikace, hybridizační řetězová reakce), různé typy nanomateriálů, speciální proteiny se schopností vázat miRNA, a řada biosenzorů využívající optickou nebo elektrochemickou detekci.

Závěr: Důležitost miRNA vedla k obrovskému nárůstu počtu nově vyvíjených metod. Většina z nich ovšem nebyla testována na klinickém materiálu, takže je těžké určit jejich eventuální aplikovatelnost do praxe. Pro komerční využití nových metod bude proto nutná jejich přísná validace pomocí standardních metod provedena nejenom na modelových systémech, ale zejména u klinických vzorků.


Klíčová slova


mikroRNA; regulace genové exprese; nádorové biomarkery; RT-PCR; biosenzory

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.