Exprese a funkční charakterizace miR-34c u karcinomu děložního hrdla

Roman Hrstka

Abstrakt


Východiska: Karcinom děložního hrdla je čtvrtým nejčastějším onkologickým onemocněním u žen a v drtivé většině případů je spojen s infekcí lidskými papilomaviry. Virové infekce jsou obvykle doprovázeny morfologickými změnami epiteliálních buněk, avšak pomocí stávajících dostupných vyšetřovacích metod není lehké rozlišit, zda se jedná o projevy produktivní infekce nebo změny vedoucí ke vzniku maligního onemocnění. Z toho důvodu stále narůstá potřeba nalézt vhodné diagnostické biomarkery karcinomu děložního hrdla, například ve formě miRNA, tj. malých nekódujících molekul RNA regulujících genovou expresi.

Materiál a metody: Hladina miR-34c v cervikálních nádorových liniích byla stanovena pomocí ddPCR. Zvýšení a inhibice exprese miR-34c in vitro bylo dosaženo pomocí transientní transfekce s využitím specifických oligonukleotidů buď miRNA mimikujících nebo miRNA inhibujících. Buněčná proliferace byla analyzována barvením krystalovou violetí s následným spektrofotometrickým měřením. Změny v migračních vlastnostech byly studovány pomocí „scratch“ testu. Exprese vybraných proteinů byla stanovena imunochemicky.

Výsledky: Inhibice exprese miR-34c byla spojena s mírným zvýšením buněčné proliferace a především výrazným zvýšením schopnosti buněk migrovat. Analýza exprese miR-34c prováděná na souboru 39 dysplastických tkání a 35 vzorků zdravých kontrol následně ukázala signifikantní rozdíl (p<0,01) v hladině této miRNA.

Závěr: Komparativní expresní analýza prokázala signifikantně sníženou expresi miR-34c u prekanceróz děložního hrdla v porovnání s normálním netransformovaným epitelem. Při modulaci exprese miR-34c in vitro byla potvrzena tumor supresorová úloha miR-34c u cervikálních malignit.

Klíčová slova


Karcinom děložního hrdla; HPV; miRNA; HSIL; hsa-miR-34c; prekanceróza

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.