Prima-1 a APR-246 v léčbě nádorových onemocnění

Pavlína Zatloukalová

Abstrakt


Východiska: Nejčastěji mutovaným proteinem u nádorových onemocnění je p53 a jednou z možností protinádorové terapie je reaktivace jeho neaktivní mutované formy. Cílem reaktivací je nastartování apoptózy a potlačení maligního fenotypu. Látkou schopnou reaktivovat mutantní p53 je Prima-1 nebo její metylovaná forma Prima-1Met (označovaná také jako APR-246). Jedná se nízkomolekulární látky, které byly testovány u řady nádorových buněčných linií, ale i na samotných nádorech nesoucích mutantní p53. Z dosavadních experimentů však vzešla řada protichůdných výsledků upozorňujících na fakt, že mechanismu účinku látek není stále zcela objasněn. S určitostí jen víme, že Prima-1 i APR-246 indukuje apoptózu nádorových buněk. Specificita látek k mutantnímu p53 je však velmi variabilní a odvíjí se především od použitého buněčného modelu a typu mutace. Kromě samotné reaktivace p53 jsou pravděpodobně ovlivněny i další buněčné mechanismy, které cytotoxický účinek látek modifikují. Cíl: Cílem článku je shrnout dosavadní poznatky o mechanismu působení Prima-1 a APR-246, popsat jejích využití v protinádorové terapii a zároveň shrnout výsledky klinických studií, jimiž APR-246 aktuálně prochází.

Klíčová slova


Prima-1Met; APR-246; Prima-1; reaktivace p53; apoptóza

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.