Léčba relabující/refrakterní akutní lymfoblastické leukemie dnes a zítra

Štěpán Hrabovský, František Folber, Michael Doubek

Abstrakt


Tato práce přináší souhrn novinek v léčbě relabující a refrakterní akutní lymfoblastické leukemie (ALL). Tato choroba je nejčastější pediatrickou malignitou, u dospělých patří mezi vzácná onemocnění. Dnešní léčbou je u dětí dosahováno skvělých výsledků, prognóza dospělých pacientů je ale stále neuspokojivá, zejména pro vysokou incidenci relapsů onemocnění. V posledních letech dochází k řadě pokroků v diagnostice a léčbě ALL, objevu nových léků a jejich postupného zavádění do denní praxe. Nové monoklonální protilátky vykazují v porovnání se standardními cytostatiky vysokou účinnost a je možné je podávat i starším pacientům s výhodou nižší toxicity. Tyrozinkinázové inhibitory vyšších generací svojí účinností začínají pomalu zastiňovat význam alogenní transplantace hematopoetických buněk u Ph-pozitivní ALL. Do klinického užití se dostává zcela nová skupina „živých“ léků v podobě T-lymfocytů s chimérickým receptorem (CAR T-lymfocyty) vytvořených genetickou manipulací nativních lidských buněk. Tyto lymfocyty jsou doslova in vitro trénovanými zabijáky leukemických blastů a jejich účinnost je na poli léčby relabované/refrakterní ALL dosud nevídaná. Další molekuly a kinázové inhibitory pro tzv. cílenou terapii ALL jsou ve fázi klinického hodnocení.


Klíčová slova


akutní lymfoblastická leukemie – relaps – monoklonální protilátky – CAR T-lymfocyty – tyrozinkinázové inhibitory – JAK2 inhibitory – nelarabin

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.