Efekt a toxicita radioterapie ve vybraných paliativních indikacích

Zdeňka Pechačová, Milada Zemanová, Jitka Končeková

Abstrakt


Východiska: Radioterapie patří mezi základní modality onkologické léčby v kurativních a paliativních indikacích. V oblasti paliativní a podpůrné péče je radioterapie indikována za účelem ovlivnění lokální kontroly onemocnění a v léčbě symptomů - zejména bolesti, útlaku okolních struktur nebo krvácení. Cílem této práce je vyhodnocení efektu a toxicity radioterapie pacientů ozařovaných na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze v období od dubna 2015 do dubna 2018 s paliativním záměrem. Soubor pacientů a metody: V uvedeném období byla na našem pracovišti provedena paliativní radioterapie ve 338 případech, což představuje přibližně třetinu indikací této léčebné modality. Vyhodnocení bylo provedeno u tří podskupin cílových objemů - oblast primárního tumoru u pacientů s pokročilým bronchogenním karcinomem a na oblast metastáz skeletu nebo měkkých tkání u pacientů s různými onkologickými diagnózami.  Pacienti byli ozářeni technikou IMRT přístrojem TomoTherapy HD. Výsledky: Paliativní radioterapie na oblast primárního plicního nádoru byla realizována u 29 pacientů, efekt na úlevu od symptomů byl zaznamenán u 22 pacientů (76%), regrese nebo stabilizace onemocnění dle zobrazovacích metod byla potvrzena u 19 (66%) pacientů, toxicita radioterapie byla akceptovatelná. Na oblast kostních metastáz byli ozářeni 104 pacienti, dobrý analgetický efekt byl pozorován ve více než 75% případů. Na oblast metastáz měkkých tkání byl ozářen 71 pacient, ke klinickému efektu došlo hv 60% případů. Toxicita radioterapie v našem souboru pacientů byla nižší, než jsou běžné uváděné literární údaje, což ukazuje na přínos pro kvalitu života pacientů ozařovaných s užitím moderních radioterapeutických technologií. Závěr: Paliativní radioterapie v našem souboru poskytla výbornou kontrolu symptomů u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, toxicita léčby byla minimální. Radioterapie je efektivní metoda, jež má široké uplatnění v řadě paliativních indikací.


Klíčová slova


paliativní péče, radioterapie, karcinom plic, metastázy, kostní metastázy, léčba bolesti

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.