Sledování prognózy HPV pozitivních a negativních orofaryngeálních karcinomů v závislosti na léčebné modalitě

Zuzana Horákova, Marek Slávik, MUDr. Karel Veselý PhD., Daniel Depeš, Rom Kostřica, Hana Binková

Abstrakt


VýchodiskaAsociace lidského papiloma viru (HPV) s karcinomy orofaryngu (OFK) jsou velmi aktuální otázkou. Důvodem je především jejich prudce stoupající incidence v posledních letech. Jedná se o skupinu nádorů etiopatogeneticky, epidemiologicky i klinicky odlišnou od ostatních karcinomů této lokality. Jejich pozitivním aspektem je lepší prognóza, vyšší chemo a radiosensitivita. Tato skutečnost byla ověřena na mnoha rozsáhlých retrospektivních i prospektivních studií a akceptována natolik, že HPV status je považován za nedílnou součást standardního histopatologického vyšetření a byl zařazen jako další, biologický parametr do TNM klasifikace nádorů.Soubor, metody, výsledkyV prezentovaném souboru bylo retrospektivně hodnoceno 77 pacientů léčených na  jednom  klinickém  pracovišti nechirurgickým postupem pro lokálně pokročilý karcinom orofaryngu.  Celkové i specifické přežití bylo statisticky signifikantně lepší u pacientů s HPV pozitivními (HPV+) nádory ve srovnání s pacienty s nádory HPV negativními (HPV-). HPV se ukazuje jako nejsilnější prediktor lokální kontroly, celkového i specifického přežívání, a to bez ohledu na typ léčby. Pro celkové přežívání je v našem souboru dalším významným negativním prediktivním faktorem kouření a  p53 pozitivita. Pacienti s HPV asociovanými OFK mají významně lepší prognózu bez ohledu na typ léčby. Rozdíl mezi jednotlivými léčebnými modalitami se potvrdil na celém souboru. Při dalším dělení dle HPV statusu již nikoliv, pravděpodobně na vrub malých počtů pacientů. ZávěrZískané výsledky jsou součástí výzkumu, jehož koncepčním záměrem je deeskalaci léčby HPV asociovaných nádorů. K té bude možné přistoupit až na základě výsledků rozsáhlých v současnosti probíhajících randomizovaných studií. Volba léčebné modality, pro kterou je rozdílnost léčebných výsledků nejvýraznější, resp. specifikace konkrétního optimálního schématu deintenzifikace terapie, nebyla prozatím jednoznačně objektivizována.    

Klíčová slova


orofarynx, karcinom, HPV, prognóza, léčba

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.