Nemalobuněčný karcinom plic s expresí estrogenových receptorů a pozitivitou ALK

Lýdia Žarnayová, Vítězslav Kolek, Jan Bouchal, Jiří Ehrmann

Abstrakt


Východiska: Čtyřleté přežití u generalizovaného nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ukazuje na literárně diskutovanou možnost, že oba molekulární znaky (exprese ER a ALK pozitivita) mohou být příznivým prognostickým biomarkerem u tohoto nádoru. Dále je v práci zmíněna asociace  exprese ERaktivační mutací epidermálního růstového faktoru (EGFR) a zvažovaný aditivní antiproliferační efekt antiestrogenů a inhibitorů tyrosinkináz v léčbě adenokarcinomu plic. Případ: Je popsán případ 69 - leté nemocné s generalizovaným adenokarcinomem plic, u něhož byla prokázána pozitivita estrogenových receptorů a fúzního genu ALK-EML4. Nádor byl zjištěn ve stádiu IV a dodatečným vyšetřením bylo spolehlivě vyloučeno maligní onemocnění gynekologické oblasti. Nemocná byla léčena chemoterapií a tyrozinkinázovým inhibitorem ALK. Závěr: Koincidence exprese ER a translokace ALK v dostupné literatuře doposud popsána nebyla.


Klíčová slova


nemalobuněčný karcinom plic – estrogenové receptory – ALK translokace – prognóza – léčba

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.