Mají subtypy HER2 pozitivního karcinomu prsu význam pro klinickou praxi?

Iveta Kolářová, Jaroslav Vaňásek, Karel Odrážka, Ladislav Dušek, Zuzana Šinkorová, Aleš Hlávka, Jan Štuk, Jan Stejskal, Dana Dvořáková, Lukáš Sákra, Jana Mergancová, Zdenka Vilasová

Abstrakt


Abstrakt

Východiska: Karcinom prsu se zvýšenou expresí receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor s tyrozinkinázovou aktivitou (HER2+) je klinicky a biologicky heterogenní onemocnění. Z hlediska genové exprese se rozlišují 4 hlavní molekulární subtypy (luminal A, luminal B, HER2 enriched [HER2-E], basal-like). Nejčastějším subtypem je HER2-E (50-60 %). U hormonálně dependentních (HR+) HER2 pozitivních nádorů představuje podskupina HER2-E 40-50 %, ostatní jsou luminální A a B podtypy.

Cíl: Cílem přehledového článku je pohled na využití rozdělení HER2 pozitivních nádorů na subtypy, které představují prediktivní parametr a mohou být vodítkem pro léčebný postup. Např. HER2-E subtyp je charakteristický vyšší pravděpodobností dosažení kompletní patologické remise (pCR) pomocí chemoterapie kombinované s antiHER2 terapií a uvažuje se, že by jej bylo možné léčit pouze duální HER2 blokádou bez chemoterapie.

V současnosti je stále častěji předmětem intenzivního zájmu specifická skupina karcinomu prsu, charakterizovaná pozitivitou HER2+ a současně HR+, tzv. triple pozitivní nádory (TPBC), jejichž unikátní biologické vlastnosti jsou způsobeny komplexní interakcí HER2 a ER (estrogen receptor) signalizace.

Tyto interakce způsobují snížení efektivity hormonální léčby ve srovnání s hormonálně dependentními a HER2 negativními pacientkami a současně i pozitivita estrogenových receptorů u HER2+ tumorů může vést ke vzniku rezistence na antiHER2 léčbu. Tento typ karcinomu prsu představuje nehomogenní skupinu onemocnění, kde se s různou silou uplatňuje působení HER2 pozitivity na maligní chování tumoru a současně i aktivita signální cesty řízené působením estrogenů.

Řada studií v současnosti testuje samostatnou léčbu duální HER2 blokádou, či zařazení imunoterapie. Je také předmětem výzkumu kombinace antiHER2 cílené léčby s fulvestrantem, inhibitory aromatázy, CDK4/6 (cyklindependentní kináza 4/6) inhibitory a s inhibitory PI3K (fosfatidylinositol-3-kináza) dráhy.

Závěr: Rozdělení HER2+ karcinomu prsu na jednotlivé subtypy přináší informace, které mohou přispět k přesnějšímu rozhodování o vhodné terapii a k testování nových léčebných postupů.


Klíčová slova


karcinom prsu, HER2 pozitivní, triple pozitivní, HER2 enriched

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.