Prevalence symptomů úzkosti a deprese a jejich vliv na kvalitu života u pacientů v paliativní onkologické léčbě: projekt PALINT

Lucie Světláková, Ondřej Sláma, Miroslav Světlák, Lukáš Pochop, Jiří Šedo, Mgr. Radka Alexandrová, Ondřej Bílek, Rostislav Vyzula

Abstrakt


Východiska: úzkost a deprese jsou časté syndromy u pacientů v pokročilých stádiích nádorových nemocí. Materiál a metody: prezentujeme výsledky longitudinálního hodnocení symptomů psychického distresu, úzkosti a deprese u souboru 126 pacientů léčených paliativní protinádorovou léčbou v rámci studie PALINT. Psychické symptomy byly hodnoceny  v pravidelných intervalech pomocí dotazníků HADS; kvalita života byla hodnocen pomoci dotazníků EORTC QoL-Q30.Výsledky: na začátku paliativní onkologické léčby byly klinicky významné hodnoty psychického distresu (HADS-T) zjištěny u 32,6%, úzkost (HADS-A) u 35,9%  a deprese (HADS-D) u 56,5% pacientů. Po 2 a 4 měsících došlo k významnému poklesu prevalence distresu (19,4%, 16,3%) a úzkosti (20,9%, 16,3%). U deprese došlo ke snížení prevalence na 46,3 a 46,9%. Tento rozdíl ale nedosáhl statistické významnosti. Přítomnost symptomů úzkosti a deprese signifikantně negativně korelovala s celkovým pocitem zdraví dle dotazníku kvality života. Závěr: vysoká prevalence úzkosti a deprese je silným argumentem pro zavedené plošného skríningu psychického distresu  a systematické psychologické a psychosociální podpory pacientů v celém průběhu onkologické léčby. Dotazník HADS se pro účely skríningu jeví jako vhodný nástroj.

Klíčová slova


paliativní léčba, úzkost, deprese

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.