Postižení jater po jedné dávce nivolumabu – kazuistika a přehled literatury

Jindřich Kopecký, Ondřej Kubeček, Tomáš Geryk, Miroslav Podhola, Miroslav Žiaran, Peter Priester, Mária Hanišová, Simona Bořilová

Abstrakt


Východiska: Použití nivolumabu v léčbě metastatického melanomu se v uplynulých letech stalo terapeutickým standardem. I přes jeho nepopiratelnou účinnost se však mohou objevit nežádoucí reakce, včetně akutního poškození jater. Hepatotoxicita způsobená nivolumabem je obvykle popisována jako zvýšení hladin jaterních enzymů s či bez příznaků. Informací o histopatologických projevech této toxicity existuje v omezené míře. Případ: Uvádíme případ 38leté ženy s metastazujícím maligním melanomem, u které došlo k poškození jater po jedné dávce nivolumabu. Jelikož žádné vyšetření v podobě biochemie, virologie, autoprotilátek ani zobrazovacích metod neodhalila příčinu jaterního sléhávání, byla provedena jaterní biopsie. Histopatologické vyšetření prokázalo edém v portálních polích a smíšený zánět sestávající z eozinofilních a neutrofilních granulocytů. Hlavním nález byla prominentní, převážně intracelulární cholestáza. Závěr: Podle našich znalostí, nebyl tento typ jaterního postižení v souvislosti s léčbou nivolumabem dosud popsán. Tento typ jaterního poškození může být spojován s vyšší rezistenci na léčbu kortikosteroidy, s nutností agresivnějšího přístupu či použití dalších imunosuprsiv jako např. mykofenolátu mofetil. Tento případ dále upozorňuje na nutnou obezřetnost, ale i nutnost dobré informovanosti o možných nežádoucích účincích souvisejících s imunoterapií, které ač nemusejí být časté, mohou být potenciálně život ohrožující.


Klíčová slova


nivolumab, hepatitida, toxicita, kortikosteroidy, autoimunita

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.