Chromothripsis – rozsáhlé chromozomové přestavby a jejich význam u onkologických onemocnění

Kristýna Závacká, Karla Plevová, Marie Jarošová, Šárka Pospíšilová

Abstrakt


Východiska: Chromozomové přestavby hrají významnou roli v patofyziologii nádorů. Mezi mechanismy vedoucí k jejich vzniku byla v nedávné době zařazena chromothripse. Ta způsobuje rozpad chromozomů a jejich opětovné seskupení s desítkami až stovkami přestaveb. Na rozdíl od klasického schématu nádorové transformace se při chromothripsi aberace nehromadí postupně, ale vznikají během jediné události. Vzniklé přestavby bývají rozsáhlé a často zapříčiňují aktivaci onkogenů či inaktivaci nádorových supresorů. Chromothripse je spojována s mnoha typy nádorů, především s nádory mozku a kostí. Byla však popsána nejen u nádorových onemocnění, ale i u vrozených poruch. Přesný mechanismus vzniku nebyl dosud objasněn, existuje však několik modelů, z nichž nejpravděpodobnější se jeví vznik přestaveb následkem poškození DNA v tzv. mikrojádře. Stejně tak důsledky chromothripse pro průběh buněčných pochodů nejsou zatím plně pochopeny. U onkologických pacientů obecně je pozorována souvislost mezi chromothripsí a nepříznivou prognózou.

Cíl: Záměrem tohoto článku je shrnout dosavadní poznatky o chromothripsi a předložit je čtenáři v přehledné podobě. Zaměřili jsme se na popsání základních rysů chromothripse, pravděpodobných mechanismů jejího vzniku, důsledků na buněčné procesy a dále na poskytnutí přehledu onemocnění, u kterých se s ní můžeme setkat, přičemž pozornost je věnována zejména onkologickým onemocněním. Na závěr je uveden výhled pro využití dosavadních poznatků o chromothripsi při optimalizaci léčebných postupů u onkologických pacientů.


Klíčová slova


chromothripse; chromozomy; DNA; nádory; mutace; strukturní varianta genomu; oprava poškození DNA

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.