Primární intrakraniální sarkomy. Myxoidní meningeální sarkom- kazuistika a přehled literatury

David Vrána, Ondřej Kalita, Lumír Hrabálek, Marcel Matzenauer, Marie Bartoušková, Nikol Rušarová, Lucie Tučková

Abstrakt


Východiska: Primární intrakraniální sarkomy představují vzácná onemocnění. S ohledem na chybějící randomizované studie vycházíme v léčebném algoritmu obvykle z extrapolace dat z extrakraniálních variant těchto sarkomů nebo pouze publikovaných kazuistik, nicméně prognóza i přes to zůstává neuspokojivá. Případ: V naší kazuistice prezentujeme 69 letou pacientku, která byla došetřována pro organický psychosyndrom a parézu levé horní končetiny. Magnetická rezonance prokázala rozsáhlou expanzi mozku frontálně vpravo s kolaterálním edémem. Byla indikována exstirpace tumoru s histologickým nálezem myxoidního meningeálního sarkomu. Časná recidiva v místě původního tumoru 4 měsíce po primární resekci byla následovaná reresekcí a adjuvantní radioterapií do 50 Gy normofrakcionací lůžka tumoru stejně jako další recidiva 19 měsíců po předchozí, která již však byla v jiné lokalitě. Systémová léčba zatím nebyla indikována. V současnosti je pacientka bez známek recidivy a pokračuje v observaci. Závěr: Myxoidní meningeální sarkom představuje onemocnění s vysokým rizikem lokoregionální recidivy u něhož v tuto chvíli neexistuje jednoznačné doporučení pro léčebný algoritmus.


Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.