Mukormykóza u detských pacientov s akútnou leukémiou

Eva Bačová, Filip Chovanec, Miroslava Makohusová, Stanislava Hederová, Martina Mikesková, Andrea Hrašková, Bruno Rudinský, Lukáš Plank, Pavlína Volfová, Alexandra Kolenová

Abstrakt


ABSTRAKT

Úvod

Invazívne mykotické infekcie (IFI) predstavujú život ohrozujúcu komplikáciu liečby imunokompromitovaných pacientov, obzvlášť u hematoonkologických malignít. Mukoromykóza je, po aspergilovej a kandidovej infekcii, tretia najčastejšia príčina invazívnych mykóz. Prvé symptómy sú väčšinou nešpecifické, čo môže viesť k oddialeniu diagnózy a liečby.

 

Cieľ

Cieľom tejto práce je súhrn literárnych údajov o mukormykóze a prezentácia kazuistíky pacientky s akútnou leukémiou, u ktorej bola diagnostikovaná táto infekcia na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave. Retrospektívne boli vyhodnotené rizikové faktory, klinické symptómy, zobrazovacie a laboratórne nálezy a výsledok liečby.


Prípad (kazuistika)

Opisujeme kazuistiku 6-ročnej pacientky s diagnózou akútnej lymfoblastovej leukémie. Počas indukčnej liečby sa u pacientky rozvinula febrilná neutropénia nereagujúca na kombinovanú antibiotickú a podpornú liečbu. U pacientky sa objavila pansinusitída a následná orbitocelulitída. Vyšetrením biologického materiálu sa nám podarilo identifikovať pôvodcu ochorenia – Rhizopus sp. Pacientka dostávala kombinovanú antimykotickú liečbu, avšak jej stav progredoval do rozšírenia patologického procesu do CNS. Podstúpila radikálnu chirurgickú resekciu postihnutého tkaniva. T.č. pokračuje v antimykotickej a onkologickej terapii, pretrváva u nej remisia základného ochorenia a je v dobrom klinickom stave.


Záver

Mukoromykóza je invazívna mykotická infekcia s vysokou morbiditou a mortalitou. K zvládnutiu ochorenia je nevyhnutná včasná diagnostika a skorý začiatok efektívnej terapie, ktorou je kombinácia amphotericínu B a chirurgickej liečby.


Klíčová slova


mukormykóza, akútna leukémia, Rhizopus

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.