Incidencia a rizikové faktory vzniku vzdialených metastáz u pacientov s karcinómom hlavy a krku

Barbora Uhliarova, Martin Švec

Abstrakt


Úvod: Karcinómy hlavy a krku sú známe častým metastázovaním do regionálnych lymfatických uzlín krku a lokoregionálnou recidívou. Na druhej strane sa vzdialené metastázy (M1) vyskytujú zriedkavo.

Materiál a metodika: Retrospektívna analýza pacientov, ktorým bol diagnostikovaný karcinóm horného aerodigestívneho traktu (oropharynx, hypopharynx, larynx) na ORL oddelení FNsP FD Roosevelta v Banskej Bystrici v rokoch 2011-2017. Sledovali sme incidenciu, lokalizáciu, rizikové faktory, diagnostický postup M1 a dĺžku prežívania pacientov s diseminovaným ochorením.

Výsledky: M1 sa diagnostikovala u 50 (10,5%) zo 474 pacientov. M1 sa signifikantne častejšie vyskytovala u pacientov s karcinómom orofaryngu, u pacientov s rozsiahlejším primárnym nádorom (T3 a T4 status), uzlinovým postihnutím (N2 a N3 status) a zle diferencovaným karcinómom. M1 sa najčastejšie detegovala v pľúcach (59%) a v skelete (47%).  Najčastejšie (84%) sa M1 diagnostikovala pomocou CT vyšetrenia, PET/CT vyšetrením sa diagnostikovala u 12%. Prežívanie pacientov po diagnostike M1 bolo priemerne 10,4±3,5 mesiacov, 2 pacienti sú stabilizovaní, v remisii.

Záver: Najdôležitejšiu úlohu v detekcii M1 zohráva CT vyšetrenie hrudníka, pri prítomnosti rizikových faktorov (MTS vo viac ako 3 LU, bilaterálne MTS postihnutie LU,  MTS v LU väčšej ako 6 cm, lokalizácia MTS v LU supraklavikulárne a lokoregionálna recidíva) je vhodné celotelové PET/CT vyšetrenie. U pacientov s dobrým performance statusom pri solitárnej M1 a lokoregionálnej remisii ochorenia je možná kuratívna liečba.


Klíčová slova


karcinómy hlavy a krku, vzdialené metastázy, diagnostika, prežívanie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.