Lymfo/plasmocytární infiltrace chemoterapií neovlivněných „triple“ negativních karcinomů prsu: koreláty s morfologickými a klinicko-patologickými parametry

Markéta Kolečková, Zdeněk Kolář, Jiří Ehrmann, Gabriela Kořínková, Nora Zlámalová, Bohuslav Melichar, Radek Trojanec

Abstrakt


Východiska: „Triple“ negativní karcinomy prsu (TNBC) jsou považovány za morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů prsu, charakterizovanou nízkou či nulovou expresí estrogenových i progesteronových receptorů, HER2/neu/ERBB2 proteinu, specifickým biologickým chováním a odpovědí na léčbu. Cílem naší práce bylo hodnocení intenzity lymfo/plasmocytární infiltrace (TILs) v nádorovém parenchymu, jeho stromatu a v okolí invazivní fronty u neoadjuvantní terapií neovlivněných TNBC a její korelace s morfologií nádoru, proliferační aktivitou, expresí Bcl-2 a dalšími vybranými klinicko-patologickými parametry. Materiál a metody: Z celkového počtu 3544 karcinomů prsu diagnostikovaných na našem pracovišti mezi lety 2007 až 2017 bylo 413 TNBC (11,65%) jsme získali pouze 61 případů, které byly primárně léčeny chirurgicky a které neměly morfologii poškozenou chemoterapií. U nich jsme korelovali intenzitu infiltrace TILs s morfologií, expresí Bcl-2 proteinu, proliferační aktivitou měřenou expresí Ki-67, věkem pacientek, stupněm diferenciace (grade) a výskytem metastáz. Výsledky: V našem souboru TNBC dominovaly invazivní karcinomy NST s medulárními rysy (80,32 %), které formovaly poměrně dobře ohraničené léze průměrné velikosti 13,4 mm (rozmezí od 5 do 20 mm, medián 15 mm) s centrální nekrózou či fibrózou, často s vřetenobuněčnou transformací a/nebo alespoň v malém úseku s ložisky podobným apokrinní diferenciaci a variabilně intenzivním lymfo/plasmocytárním infiltrátem. V souboru se však vyskytly i nádory, jejichž morfologie není typická pro TNBC. Prokázali jsme statisticky významnou pozitivní korelaci infiltrace TILs s premenopauzálním stavem (p = 0,003), expresí Ki-67 (p = 0,015), „gradem“ (p = 0,002), hraniční pozitivní korelaci s velikostí nádorů (p = 0,065) a statisticky významnou negativní korelaci s expresí proteinu Bcl-2 (p = 0,035). U mladších žen (< 50 let) jsme zaznamenali nižší počet případů s metastatickým postižením lymfatických uzlin (p = 0,001). Závěr: Intenzita a lokalizace lymfo/plasmocytární infiltrace vyhodnocovaná v kontextu morfologických změn a dalších klinicko-patologických znaků u terapií neovlivněných TNBC může mít prognostický význam a poskytnout podklad pro plánování efektivnější terapie.


Klíčová slova


"triple“ negativní karcinomy prsu, morfologie nádoru, nádor infiltrující lymfocyty, Bcl-2, klinicko-patologické parametry

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.