NANOČÁSTICEMI MODIFIKOVANÝ APOFERRITINOVÝ NANOTRANSPORTÉR PRO CÍLENÝ TRANSPORT CYTOSTATIK U NÁDORU PROSTATY

René Kizek, Matouš Čížek, Branislav Ruttkay-Nedecký, Michael Gargulák, Karel Sehnal, Jarmila Zídková, Dagmar Uhlířová, Martina Staňková, Michaela Dočekalová

Abstrakt


Východiska: Ferritin je globulární vnitrobuněčný protein, který slouží jako hlavní zásobárna železa. U nádorových onemocnění je plazmatická koncentrace ferritinu zvýšená. V řadě studií bylo zjištěno, že nádorové buňky exprimují ve zvýšené míře transferinové receptory (TfR). Zvýšená exprese TfR byla pozorována i u karcinomu prostaty. Apoferritin (APO) lze využít jako proteinový nanotransportér, do kterého je možné enkapsulovat vhodnou léčivou látku. Bylo zjištěno, že nanočástice zvyšují prostupnost nanotrasportérů do nádorové buňky a vykazují fototermální efekt. Cílem projektu bylo enkapsulovat doxorubicin (DOX) do APO a vytvořený APO/DOX modifikovat zlatými (AuNPs) a stříbrnými nanočásticemi (AgNPsGS). Metody: Pro charakterizaci apoferritinu byla použita 10% SDS PAGE. Fluorescence DOX s typickým maximem v 560 nm. Elektrochemické měření v Brdičkově roztoku. AgNPsGS byly připraveny zelenou syntézou z jetele. Výsledky: Byla provedena elektroforetická studie APO a APO/DOX (5–100 μg/ml). Bylo sledováno chování APO a APO/DOX (10 μM) v závislosti na pH. Apoferritin v kyselém prostředí tvoří subjednotky o velikosti asi 20 kDa v neutrálním a zásaditém prostředí se zformuje na globulární protein o velikosti asi 450 kDa. U APO/DOX byla pozorována změna mobility (asi o 10 %). Na povrch APODOX byl vytvořen film z AuNPs. APO/DOX/AuNPs byl následně promyt ultračistou vodou. Bylo sledováno uvolnění DOX v závislosti na pH. Množství analyzovaného DOX se zvýšilo až o 50 %. Dále byl navržen a připraven komplex AgNPsGS-DOX. Takto připravený komplex AgNPsGS-DOX byl uzavřen do APO. Pro další zlepšení terapeutické účinnosti byl připravený komplex APO/AgNPsGS-DOX pokryt vrstvou AuNPs. Vytvořený APO/AgNPsGS-DOX/AuNPs prokázal svoji stabilitu a při změně fyzikálních parametrů byl z komplexu uvolněn DOX. Závěr: Byly připraveny a modifikovány nanokomplexy apoferritinu pro zvýšení terapeutické účinnosti protinádorové léčby. Zacílení k nádorové buňce bylo: a) na TfR; b) EPR efektem. Uvolnění léčiva: a) změna pH; b) fotosenzibilizace. Protinádorový účinek: a) blokování základních molekulárních procesů; b) generování ROS; c) obměna enkapsulovaného protinádorového terapeutika; d) využití rostlin s vyšší protinádorovou aktivitou pro zelenou syntézu.


Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.