BMI a pravděpodobnost vzniku endometriálního adenokarcinomu u českých žen – případová studie.

Michal Tichý, Hana Ptáčková, Dominika Plančíková, Marek Majdan, Martina Chodacká

Abstrakt


Východiska: Incidence zhoubných nádorů těla děložního je v České republice na vzestupu. Endometriální adenokarcinom, se z jednotlivých možných morfologických typů, vyskytuje nejčastěji. Obezita, případně i nadváha jsou uznávanými rizikovými faktory vzniku tohoto onemocnění. Přesnější stratifikace rizika ve vztahu k BMI nebyla dosud v české populaci blíže zkoumána. Ojedinělá předchozí práce naznačovala možnost vysokého rizika již u nadváhy s BMI 25-29,9 srovnatelného s obezitou I., resp. II. stupně dle WHO (BMI 30-39,9).

Soubor pacientů a metody: U 376 žen kavkazské rasy byl v období let 2005-2017 diagnostikován endometriální adenokarcinom a současně bylo možno dohledat, respektive určit BMI v té době. Dále byl vytvořen kontrolní soubor žen ze stejného období a shodného věkového složení u nichž se nevyskytovalo onkologické nebo gynekologické onemocnění a bylo možno určit BMI. Následně bylo provedeno statistické zpracování získaných dat.

Výsledky: Šance (OR, CI 95%) na onemocnění, oproti ženám s normální hmotností, je u žen s nadváhou 2,24 násobně vyšší, u žen s obezitou toto riziko dále narůstá na 5,19 a dále na 8,67 až 24,7 násobek dle tíže obezity.

Závěr: Nepotvrdil se předpoklad, že prostá nadváha představuje stejné riziko jako obezita nižších stupňů. Nicméně i nadváha představuje poměrně významné riziko pravděpodobnosti vzniku endometriálního adenokarcinomu. Šance vzniku onemocnění v závislosti na nadměrném BMI je ve daném souboru pro endometriální adenokarcinom vyšší, nežli je literárně uváděno pro endometriální karcinom zahrnující všechny podtypy.


Klíčová slova


endometriální adenokarcinom – české ženy – nadváha – obezita – BMI – pravděpodobnost – endometriální karcinom

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.