Farmakoekonomické hodnocení cetuximabu a panitumumabu v první linii léčby mCRC v reálné klinické praxi ČR

Irena Sehnalová, Barbora Říhová, Radim Němeček, Kateřina Kintrová, Regina Demlová

Abstrakt


Východiska: Inhibitory EGFR jsou v současnosti v ČR hrazeny v léčbě první i dalších linií mCRC. Klinická účinnost cetuximabu a panitumumabu je obdobná, diskutována je však nákladnost těchto léčiv. Cílem retrospektivní analýzy bylo identifikovat a následně porovnat náklady na léčbu cetuximabem a panitumumabem ve vztahu k jejich klinické účinnosti (PFS a OS) v 1. linii léčby u WT KRAS pacientů s mCRC v reálné klinické praxi v ČR.

Soubor pacientů a metody: Do analýzy bylo zahrnuto 22 pacientů léčených cetuximabem a 29 pacientů léčených panitumumabem v komplexním onkologickém centru v 1. linii léčby mCRC s potvrzeným WT KRAS v období 11/2011-04/2018. Přímé zdravotnické náklady (medikace, výkony a hospitalizace) byly hodnoceny od zahájení léčby EGFR inhibitorem do progrese onemocnění a do úmrtí pacienta. Průměrný follow-up ve skupině léčené cetuximabem byl 21 měsíců, u pacientů léčených panitumumabem 19 měsíců.

Výsledky: Úhrada anti-EGFR léčiv tvořila 71 % celkových nákladů ve skupině cetuximabu (medián PFS 10,7 měsíců; průměrné náklady na pacienta 964 288 Kč) a 77 % celkových nákladů u panitumumabu (medián PFS 8,1 měsíců; průměrné náklady na pacienta 1 003 229 Kč). V časovém horizontu od zahájení anti-EGFR do úmrtí pacienta tvořil cetuximab 55 % celkových nákladů (medián OS 20,2 měsíců; průměrně 1 752 702 Kč na pacienta) a panitumumab 63 % celkových nákladů (medián OS 19,8 měsíců; průměrně 1 596 919 Kč na pacienta). Statistická analýza neprokázala mezi oběma anti-EGFR léčivy rozdíly ani v dosažených klinických výsledcích ani v nákladech na léčbu (p>0,05).

Závěr: Analýza nákladů na léčbu mCRC u WT KRAS pacientů léčených v 1. linii cetuximabem nebo panitumumabem potvrdila, že biologická léčba představuje nejnákladnější položku v časovém horizontu do progrese onemocnění i do úmrtí pacienta, a že v reálné klinické praxi není mezi hodnocenými léčivy z pohledu nákladů ani klinické účinnosti významný rozdíl.


Klíčová slova


cetuximab, panitumumab, kolorektální karcinom, cost analysis

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.