Význam fibroblastů asociovaných s nádorem při patogenezi karcinomů v oblasti hlavy a krku

Martina Raudenská, Markéta Svobodová, Jaromír Gumulec, Martin Falk, Michal Masařík

Abstrakt


Navzdory pokroku v protinádorové terapii jsou spinocelulární karcinomy v oblasti hlavy a krku (HNSCC) stále spojeny s nízkou mírou dlouhodobého přežívání pacientů. Nedávné studie poukazují na to, že nádorové stroma může hrát důležitou roli v patogenezi tohoto maligního onemocnění. Fibroblasty jsou hlavní složkou nádorového mikroprostředí (TME) a mohou významně ovlivňovat progresi HNSCC, protože přispívají k významným znakům onkogeneze, jako je zánět, neomezený růst, angiogeneze, invaze, vznik metastáz a rezistence k terapii. Je dobře známo, že nádorové buňky mohou modulovat fenotyp fibroblastů do podoby fibroblastů asociovaných s nádorem (CAF), které následně podporují růst a šíření nádorových buněk. CAF stimulují progresi nádoru prostřednictvím kontaktů mezi buňkami, remodelace extracelulární matrix (ECM) a produkcí velkého množství signálních molekul a matrixových metaloproteináz (MMP). Genetické a epigenetické změny v epiteliálních buňkách tedy pravděpodobně nejsou výlučným faktorem řídícím kancerogenezi HNSCC, jelikož se na tomto procesu mohou významně podílet i negenetické změny v buňkách stromatu. Signály vyvolané buněčným stresem narušují funkční program mnoha buněk, čímž se ve tkáni vytváří oblasti predisponované k maligní transformaci. Koncept „nádorového pole“ (field cancerization) představuje proces aktivního vývoje mezibuněčných interakcí a zpětnovazebných smyček mezi nádorovými a stromálními buňkami. Tento model se jeví jako velice slibný, otvírá nové způsoby studia nádorového onemocnění a může poskytnout nové terapeutické cíle.

Klíčová slova


Dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku; Fibroblasty asociované s nádorem; Mikroprostředí nádoru; Extracelulární matrix; Metastázy nádorů; Angiogeneze

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.