HPV 16 v patogenéze nádorov horného aerodigestívneho traktu

Barbora Uhliarova, Michal Smitka

Abstrakt


Úvod: Ľudský papilomavírus (human papillomavirus, HPV) je celosvetovo najrozšírenejšie pohlavne-prenosné ochorenie. V etiopatogenéze karcinómov hlavy a krku, predovšetkým orofaryngu, sa v posledných rokoch pripisuje významná úloha aj HPV infekcii.

Materiál a metodika: Prospektívna štúdia 236 pacientov so skvamocelulárnym karcinómom (SCC) horného aerodigestívneho traktu (dutina ústna, orofarynx, hypofarynx, larynx). Sledovali sme výskyt p16 pozitivity v nádorovom tkanive a súvislosť k lokalizácii, výskytu rizikových faktorov (fajčenie, alkohol, sexuálne správanie), histopatologickému nálezu a štádiu ochorenia.

Výsledky: Fajčenie a pravidelnú konzumáciu alkoholu sme zaznamenali u 72% pacientov so SCC horného aerodigestívneho traktu. Rizikové sexuálne správanie bolo prítomné iba v skupine pacientov s SCC orofaryngu (42%).

Na základe imunohistochemického vyšetrenia sme p16 detegovali v 20% nádorov horného aerodigestívneho traktu, najčastejšie v resekátoch z orofaryngu (30%). Pacienti s p16 pozitívnym SCC orofaryngu boli mladší, rizikové sexuálne správanie priznalo 94% z nich. Fajčenie a pravidelná konzumácia alkoholu sa častejšie vyskytovali u pacientov s p 16 negatívnym SCC orofaryngu (90%).

Záver: Infekcia HPV 16 má vplyv prioritne na vznik karcinómu orofaryngu. V ostatných lokalizáciách horného aerodigestívneho traktu je hlavným rizikovým faktorom fajčenie a nadmerné užívanie alkoholu.

Stanovenie HPV v nádorovom tkanive z orofaryngu je neoddeliteľnou súčasťou histopatologického vyšetrenia. Imunohistochemické vyšetrenie expresie proteínu p16 v nádorovom tkanive predstavuje dostačujúcu metódu na stratifikáciu pacientov do HPV pozitívnej/ negatívnej skupiny karcinómov orofaryngu.


Klíčová slova


karcinómy hlavy a krku, orofaryngeálny karcinóm, etiopatogenéza, HPV infekcia, rizikové faktory

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.